Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Torsdag 14. desember 2000, kl. 11.00 - 17.00
Møtested:   NTNU
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Geir Mathiassen (UiTø), Thor Bjørn Arlov (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Arne Røkkum (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     

Sak 20/2000

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 27.10.00

Referatet fra styremøtet 27.10. var ikke kommet med i styrepapirene og vil sendes ut separat. Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.

   

Sak 21/2000

 

Budsjett 2001

Det ble lagt fram 3 forskjellige budsjettforslag for styret. Det blir et svært stramt budsjett for 2001, siden en har fått en påplussing på lønnsutgiftene med 8,5 % i pensjonstrekk som nå legges ut til enhetene.

Vedtak: Budsjettforslag A ble vedtatt. Dette innebærer at styret ikke fant det riktig å heve fagkonsulentlønningene på det nåværende tidspunkt. Styret stiller seg imidlertid positive til å får gjort dette på sikt, dersom en klarer å øke prosjektinntektene.

   

Sak 22/2000

 

Utarbeidelse av samarbeidsavtale mellom universitetene

Styret vedtok å ta utgangspunkt i det utkastet som ble laget i mai 2000. Dette utkastet skal bearbeides videre, og en jurist skal kobles inn for å få utformingen formelt riktig.

Vedtak: Rangsæter har ansvaret for å utarbeide et nytt utkast i samarbeid med Arlov. Rangsæter sørger for få en jurist til å se på saken. Nytt utkast til samarbeidsavtale skal legges fram på neste styremøte.

   

Sak 23/2000

 

Utarbeidelse av plandokument for det videre prosjektarbeidet

Forslag til innhold i et plandokument ble satt opp under møtet.

Vedtak: Rangsæter skal lage utkast til et 4-siders plandokument som skal legges fram for styret på neste styremøte. Det ble også vedtatt at styreleder, stedlig representant og prosjektledelse skal ha formelle møter med alle museumsledelsene der en ber om innspill til en 5-års plan.

   

Sak 24/2000

 

Eventuelt

Neste styremøte skal holdes i Bergen 29. januar 2001.

     
:  
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
:  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no