Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Mandag 26. november 2001, kl. 10.00 - 16.00
Møtested:   UiB
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Geir Mathiassen (UiTø), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir E. Søli (NHM, UiO), Susan Matland (UKM, UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Øyvind Eide (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     
   

Møtet ble åpnet med at styreleder ønsket velkommen til Susan Matland og Øyvind Eide. Matland er vara for Geir Søli ved UiO, men siden de to museene i Oslo er helt adskilt har Matland møterett til styremøtene for bedre å kunne ta vare på informasjonsflyten mellom Museumsprosjektet og UKM. Eide skal vikariere for Rangsæter som administrativ leder av prosjektet mens hun er ute i permisjon, og ble introdusert for styret.

     

Sak 20/2001

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 22. oktober 2001

Referat, innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.

   

Sak 21/2001

 

Finansiering 2001 - Statsbudsjettet 2002

Det har vært mye fram og tilbake for å få ut de 3 millioner kronene prosjektet fikk bevilget fra MD for 2001, men pengene er nå endelig godskrevet Museumsprosjektet.

I forslag til statsbudsjett for 2002 har Museumsprosjektet fått 3 mill fra KUF og null fra MD. Det betyr at prosjektet mangler 3 millioner kroner for å kunne opprettholde driften i 2002. Problemet er lagt fram for Energi- og miljøkommiteen på Stortinget, og det jobbes for at kommiteen skal instruere MD til å bevilge penger til Museumsprosjektet i sin budsjettinnstilling. Resultatet av dette arbeidet er fremdeles usikkert.

   

Sak 22/2001

 

Budsjettforslag 2002

Budsjettforslaget er lagt fram med en forutsetning om at en får inn tre millioner kroner fra MD. Budsjettet ble diskutert punkt for punkt og ble vedtatt slik det ble framlagt, under forutsetning om at en får inn tre millioner kroner fra MD.

Budsjettrammene er imidlertid svært stramme, noe som medfører lavere aktivitet enn tidligere. Styret ønsker å jobbe for å få økt rammene, og en kom fram til fire punkter en bør forsøke for å få dette til.

  1. Økte egenandeler fra universitetene. Institusjonene kan tjene penger på at de får bedre tilgang til materialet sitt - økning i bevilgningene til Museumsprosjektet kan således gi økonomisk gevinst.
  2. Prioriteres artsdatabanken politisk vil Museumsprosjektet ha ytterligere et argument til å få ut flere midler. Artsdatabanken har behov for materialet som registreres, og en fortgang i registreringen vil gjøre artsdatabanken operativ tidligere. Det kan også tenkes at artsdatabanken ønsker å kjøpe spesialsydde tjenester fra Museumsprosjektet, som egnet programvare og lignende.
  3. Vi må søke flere midler fra bl.a. fra Kulturrådet og Forskningsrådet.
  4. Riksrevisjonens gjennomgang av universitetsmuseene gir forhåpentligvis økt bevilgning for å bedre lagringsforholdene for museumssamlingene. I så tilfelle vil en digitalisering av samlingene være helt nødvendig og en kan få økt bevilgning til å få fortgang i registreringsarbeidet.

Klarer en å få til økte rammer for prosjektet ønsker styret å prioritere lønnsøkning til fagkonsulentene, før andre tiltak settes i verk.

   

Sak 23/2001

 

Informasjonsmøte med museumsledelsen i Bergen

Styreleder orienterte om Museumsprosjektets videre planer og økonomiske situasjon. Direktør Hesjedal orienterte om Bergen Museum. Han orienterte også om siste møte i NUUM og presenterte sitt forslag der om å legge alle universitetsmuseene under en felles paraply som Norges nasjonalmuseum.

Det ble uttrykt sterk støtte til arbeidet med å få til en fortsettelse av Museumsprosjektet, og Bergen Museum vil gjerne bidra til å profilere prosjektet utad.

Hesjedal sa seg fornøyd med informasjonsflyten mellom prosjektet og museet. Museets styrerepresentant er flink til å orientere om viktige saker, som et utfyllende supplement til styrereferatene. Ledelsen synes likevel det ville være positivt med et årlig fellesmøte mellom prosjektet og de andre museumsledelsene.

   

Sak 24/2001

 

Diverse drøftingssaker

Synliggjøring av resultater - faglig virksomhet.
Dette må fokuseres:

  • innad i fagmiljøene, noe som vil gi faglig gevinst
  • eksternt i forhold til politikerne, noe som kan gi økonomisk gevinst
  • i forhold til de sentrale museumsledelsene, for å få støtte til det videre arbeidet

Det ble fremmet ønske om at en bør ferdigstille noen komplette geografiske områder ved å registrere alt materiale som finnes og påføre UTM, for eksempel i en kommune. Denne kommunen vil da bli et utstillingsvindu for mulig salg til andre kommuner.

Konferanse våren 2002
En ønsker å lage en større konferanse i tillegg til de årlige møtene med museumsledelsene. Konferansen bør samle museumsledelsene, de delprosjektansvarlige og fagkonsulentene. Saken ble utsatt til neste styremøte, til en har fått en nærmere avklaring om finansieringen videre.

Kontakt med styret i artsdatabanken
Styret er ikke etablert ennå - et interimstyre skal etableres. Museumsprosjektets styre må komme i dialog med styret for artsdatabanken så snart dette er på plass.

Nettverkshull - hvem vil merke det best om Museumsprosjektet legges ned
Styret konkluderte med at alle vil tape på en nedleggelse av Museumsprosjektet

   

Sak 25/2001

 

Eventuelt

Neste styremøte skal holdes i Tromsø 23. januar 2002.

   

   
     
 
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
:  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no