Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
  

Møtereferat

    
Møtetid:     Onsdag 8. mars 2002, kl. 10.00-16.00
Møtested:  NTNU
Til stede:  Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Geir Mathiassen (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir Søli (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Øyvind Eide (prosjektledelsen)
   
Referent:  Øyvind Eide
   
   

Sak 8/2002

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 23. januar 2002

Referat, innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.

   

Sak 9/2002

 

Finansiering og budsjettalternativer for 2002

På et møte i UFD i februar ble Museumsprosjektet gitt en tilleggsbevilgning på kr. 2.000.000, jfr. sak 14/2002. Man har mottat signaler fra de fire universitetene som peker i retning av at de til sammen stiller med kr. 1.000.000, slik at prosjektets budsjett sikres. Budsjettalternativ 1 ble derfor vedtatt, og er vedlagt dette referatet.

Faglig leder orienterte om den skjevfordeling som i dag finnes mellom systemutviklergruppene i Museumsprosjektet og Dokumentasjonsprosjektets etterorganisasjon. -1 årsverk som betales av Dokumentasjonsprosjektets etterorg. brukes i dag på Museumsprosjektet. Styret pålegger faglig leder å finne en løsning på dette problemet.

   

Sak 10/2002

 

Informasjonsmøte med museumsledelsen i Trondheim

Fra museumsledelsen stilte adm. leder for Vitenskapsmuseet Astrid Langvatn, adm. leder for Institutt for arkeologi og kulturhistorie Kurt Alterskjær, nestleder for Institutt for arkeologi og kulturhistorie Lars F. Stenvik og instituttleder for Institutt for naturhistorie Kjell Ivar Flatberg.

Man uttrykte fra museets side tilfredshet med informasjonsflyten mellom Museumsprosjektet og museet, men kunne ønske seg faste møter, slik at man kan ha en gjensidig dialog før beslutninger fattes, og kan få oversikt over prosjektets prioriteringer. Man ble enige om et fellesmøte tidlig i desember der man kunne diskutere neste års budsjett.

Man diskuterte videre hvordan resultatene av arbeidet nedlagt i Dokumentasjons- og Museumsprosjektet i større grad kan brukes, i forskning, formidling, undervisning og forvaltning. Dette sees i sammenheng med Kvalitetsreformen og behov for effektivisering.

   

Sak 11/2002

 

Ny lønnspolitikk for fagkonsulentene

Styret vedtok å gi fagkonsulentene et tillegg i lønnen fra 1. juli 2002. Dette gjennomføres ved å sette startlønnen til lønnstrinn 36, og gi ett lønnstrinn i tillegg pr. år ansiennitet som fagkonsulent i prosjektet, opp til lønnstrinn 41.

   

Sak 12/2002

 

Møtet med ledelsene ved universitetene 14. mars

Man gikk gjennom den fremlagte saksliste til møtet. Det ble klarlagt at Hodne, Meidell, Søli, Matland, Ore og Eide deltar på møtet med museumsledelsene. Meidell vil både representere styret og stille som varamann for direktør Hesjedal, som er forhindret fra å møte.

Man gikk gjennom sakslista til møtet og klargjorde styrets holdning til de ulike spørsmålene. Ore vil gi en oppsummering av faglig drift.

   

Sak 13/2002

 

Oppsummering og videre strategi

1. Oppsummering av faglig drift. Ore redegjorde for hvordan databasesystemene utvikles i et felles rammeverk, og ga status for de ulike databasene. Systemer for langtidslagring av materialet er nå på plass, sammen med bedrede rutiner for daglig sikkerhetskopiering. En gjennomgang av dette vil bli trykt i Museumsprosjektets årsrapport.

2. Diskusjon om videre strategi. Ut fra de signaler man nå har fått fra UFD må man regne med at prosjektet vil bli finansiert ut 2005. Dette betyr at det er på tide å dreie fokus fra et defensivt arbeidet for å sikre økonomien år for år til en sterkere faglig vinkling. Dette innebærer at man arbeider for å synliggjøre nytteverdien av prosjektets resultater i forskning, undervisning, forvaltning og for allmennheten. Man bør utarbeidet et grunnlagsdokument basert på slike premisser som kan brukes til å klargjøre behovet for å sluttføre arbeidet med digitalisering av universitetsmuseenes informasjonssystemer. Det må fokuseres sterkere på hvilke ressurser som kreves for å gjøre den jobben prosjektet er satt til.

Man drøftet konkrete opplegg for synliggjøring av prosjektet. Styret uttrykte tilfredshet med den fokusering på prosjektet som er gjort i den siste tiden, hvor Museumsprosjektets digitale fotoutstilling har vært sentral. Styret vedtok at hvert enkelt museum velger ut ett synliggjøringsprosjekt der man kan velge ut deler av et materiale som ferdigstilles som en prototyp på de ferdige systemer. Her er det også aktuelt å velge ut spesielle grupper man ønsker å nå med en slik synliggjøring.

Styret ønsker å arbeide for at et forskningsprosjekt kan iverksettes ved museene basert på databasene som bygges opp i Museumsprosjektet. Et slik forskningsprosjekt vil vise hvordan materialet kan brukes, og derigjennom være et ledd i synliggjøringen av nytteverdien både innad i miljøene og utad i forhold til offentligheten og bevilgende myndigheter.

Som et ledd i synliggjøringen vil årsrapporten for 2001 presenteres på hvert museum når den er offentliggjort. Dette organiseres av hvert enkelt museum og koordineres av styremedlemmene.

   

Sak 14/2002

 

Diverse orienteringssaker

1. Bruk av innskrivere fra Aetat. Eide gav en orientering om situasjonen og om de problemer som skyldes nye regler fra Aetat. Styret tok dette til etteretning, og ber om en oppdatert orientering på neste styremøte.

2. Møte med rektor ved UiO 11. februar (ikke 18. februar, som feilaktig skrevet i innkallingen). Rektor Underdal var positiv til Museumsprosjektets arbeid, og var innstilt på å delta i arbeidet for at finansieringen for 2002 blir sikret.

3. Møte med UFD 13. februar (ikke 20. februar, som feilaktig skrevet i innkallingen). Fra Museumsprosjektet møtte Hodne og Ore, fra UiO rektor Underdal og fra UFD statssekretær Bjørn Haugstad, statssekretær Vidar Horsfjord og førstekonsulent Jorunn Nakken. Departementet sa seg villige til å bidra med ytterligere 2 millioner til prosjektet. Rektor Underdal påtok seg å ta opp den siste millionen med sine kolleger ved de andre universitetene med mål om at universitetene selv kunne bevilge denne. Departementet arbeider for å sikre en finansiering for Museumsprosjektet for perioden 2003-2005, og ønsket i den forbindelse et notat som siden har blitt oversendt, jfr. pkt. 4 nedenfor.

4. Underlagsnotat for Rektors brev til UFD vedr. universitetsmuseenes samlinger og etableringen av en nasjonale artsdatabase, utarbeidet av førsteamanuensis Geir Søli (UNM/UiO) med innspill fra førsteamanuensis Solveig Bakken (VM/NTNU).

   

Sak 15/2002

 

Eventuelt

Ingen saker ble innmeldt.

 

Dato for neste styremøte avklares i nærmeste framtid.

   
   
Kopi til:  Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
 
 
Vedlegg:  Vedtatt budsjett for 2002
  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no