Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
  

Møtereferat

    
Møtetid:  Torsdag 6. februar 2003, kl. 10.00-16.00
Møtested:  UiB
Til stede:  Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Arne Nilssen (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir Søli (UiO), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen) Styreleder ved Bergen museum, Brian Robins, var invitert til møtet. Han deltok på hele møtet
   
Referent:  Oddrun Rangsæter
   
   

Sak1/2003

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 28. oktober 2002

Referat ble godkjent med noen justeringer på Sak 36, innkalling ble godkjent uten kommentar, sakslisten ble godkjent, men to nye saker ble meldt under eventuelt.

Styreleder ved Bergen museum, Brian Robins, var invitert til å delta på møtet.

Sak2/2003

 

Regnskap 2002

Regnskap for 2002 ble presentert av Rangsæter

Vedtak: Regnskapet ble godkjent slik det ble framlagt, men styret ønsket at fordelingen av den ekstra millionen som universitetene bevilget i 2002 skulle synliggjøres.

   

Sak3/2003

 

Finansiering/budsjett 2003

Kort orientering fra styreleder om arbeidet som er gjort for å få finansieringen for 2003 på plass. Styreleder presenterte også ulike planer det arbeides videre med for å skaffe finansiering for å opprettholde prosjektvirksomheten ved museene.


• Salg av tjenester til artsdatabanken• Sjekke om sikringsmidler ved museene kan brukes til registrering av samlingene• Henstille til museumledelsene om å opprettholde aktiviteten på delprosjektene


Kort orientering om de ulike budsjettskissene og ny fordelingsmodell ved Rangsæter.

Vedtak: Museumsprosjektet skal ikke fases ut i 2003.

Styreleder og prosjektledelsen ble bedt om å følge opp de ulike forslagene for å øke finansieringen i 2003.

Det skal sendes brev til museumsledelsene ved UNM og BM der konsekvensene av den manglende finansieringen klargjøres.

Budsjettalternativ II med ny fordelingsmodell ble vedtatt med visse justeringer i fordelingen mellom prosjektledelse og systemutvikling.

 

   

Sak4/2003

 

Korrespondanse med NHM vedr. systemutvikling og forutsetninger for at UNM ønsker å delta videre i prosjektet

Presentasjon av siste del av korrespondansen mellom Museumsprosjektet og UNM.

Vedtak: Det skal skrives brev til UNM der det vedtatte budsjettet presenteres og der det klargjøres at styret velger å fortsette utviklingen av databasene. Styret ga sin tilslutning til at UNM kan overta arbeidsgiveransvaret for fagkonsulentene fra 1. juni.

   

Sak5/2003

 

Etablering av en permanent driftsorganisasjon

Kort orientering om brev fra TMU der en ber om at styret starter arbeidet med å etablere en driftsorganisasjon. Faglig leder skisserte en organisasjon med tre IT-årsverk sentralt som har ansvar for drifting og oppgradering av basene.

Vedtak: Styret ba faglig leder om å lage et notat som gjør rede for oppgavene til en driftsorganisasjon og hvordan dette best kan organiseres og administreres. Notatet skal sendes til oppdragsgiverne med forespørsel om dette er en ønskelig organisering og om når de ønsker driftsorganisasjonen skal gjelde fra.

   

Sak6/2003

 

Styringsdialogmøte med museumsledelsene

I følge samarbeidsavtalen skal det avholdes styringsdialogmøte mellom Museumsprosjektets styre og museumsledelsene en gang i året.

Vedtak: Rangsæter tar kontakt med leder av NUUM for å finne en dato for et felles møte.

   

Sak7/2003

 

Eventuelt

1. Kort orientering fra Susan Matland om UKMs arbeid med en Revitaplan for UKM. Det er laget en detaljert handlingsplan og i 2003 er det bevilget 5 millioner kroner. UKM har planlagt prosjektet ut år 2010 med en kostnadsramme på 10 mill pr år. I 2003 har UKM satt av midler til kjøp av 9 programmeringsmånedsverk i Museumsprosjektet/DOK.

Vedtak: faglig leder skal lage en detaljert handlingsplan for systemutviklingsarbeidet i Museumsprosjektet i 2003

2. Kort orientering fra faglig leder om personvernproblematikk i forbindelse med Digitaliseringen av Topografisk arkiv og tilgjengeliggjøringen av dette.

Vedtak: Prosjektledelsen ble bedt om å ta kontakt med Datatilsynet for å få klargjort om det er prosjektet eller museene sitt ansvar å finne en løsning.

3. Neste styremøtet skal avholdes i Trondheim 31. mars 2003.

   
   
   
   
Kopi til:  Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
   
  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no