Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
  

Møtereferat

    
Møtetid:     Mandag 17. november 2003, kl. 10.30-16.30
Møtested:  UiO
Til stede:  Bjarne Hodne (styreleder), Arne Nilssen (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir Søli (UiO), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
   
Referent:  Oddrun Rangsæter
   
   

Sak 24/2003

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 18. september 2003

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat ble godkjent uten kommentar.

   

Sak 25/2003

 

Møte lokal museumsledelse for gjensidig orientering

Else Bottengård og Dikka Storm stilte fra lokal museumsledelse. De stilte seg positive til arbeidet som nå pågår med utredningen av en driftsenhet og vil gjerne ha informasjon om det økonomiske aspektet så snart som råd er.

   

Sak 26/2003

 

Eksterne brukere ønsker å bruke databaseverktøyet – Hvordan kan dette organiseres og til hvilken kostnad

Det har kommet en henvendelse fra Arkeologisk museum i Stavanger (AMS) om å få bruke databaseapplikasjonen for botanikk.

Styret stilte seg positive til at eksterne institusjoner bruker verktøyet som blir utviklet under forutsetning av at materialet tilgjengeliggjøres for universitetene, og at alle kostnader blir dekket.

Vedtak: Applikasjonen kan overføres til AMS for en engangssum på 50 000 kroner. Eventuelle endringer kan gjøres mot konsulenthonorar, men AMS kan ikke kreve slike endringer.

   

Sak 27/2003

 

Gjennomgang av Samarbeidsavtalen og hva som forventes ved prosjektslutt – Forslag til etablering av en driftsorganisasjon

Styret gikk gjennom arbeidsutkastet angående etablering av en driftsorganisasjon punkt for punkt, og kom med innspill til hvordan arbeidsutkastet skal bearbeides videre.

Vedtak: Prosjektledelsen fortsetter arbeidet med notatet og sender ut dette til neste møte.

   

Sak 28/2003

 

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

   
   
Kopi til:  Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
 
 
Vedlegg:  Vedtatt budsjett for 2002
  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no