Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
  

Møtereferat

    
Møtetid:     Mandag 10. mai 2004, kl. 10.00-16.00
Møtested:  UiB
Til stede:  Bjarne Hodne (styreleder), Knut Helskog (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
   
Referent:  Oddrun Rangsæter

Før møtet startet kom direktøren ved Bergen Museum, Siri Jansen, og den nye vararepresentanten fra UiB, Else Kleppe, og hilste på styret
   
   

Sak 1/2004

 

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentar.

     

Sak 2/2004

 

Regnskap 2003

Regnskap for 2003 ble presentert av administrativ leder. Adm. leder ga også en kort orientering om framdriften i 2003.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent slik det ble framlagt, men styret ønsket at de 120 000 kronene som ble avsatt for utsatt seminar ikke skulle stå som forbruk.

     

Sak 3/2004

 

Budsjett 2004

Kort gjennomgang av budsjettforslaget ved Rangsæter.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt uten kommentar.

     

Sak 4/2004

 

UNMs utmeldelse av Museumsprosjektet - konsekvenser

Kort orientering fra prosjektledelsen om UNMs utmeldelse av Museumsprosjektet og hvilke konsekvenser dette har fått for prosjektarbeidet: I hovedsak er all ressursbruk i Oslodelen av prosjektet, både fagkonsulentmidlene og registreringskapasiteten, flyttet fra UNM til UKM.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning, men hadde en merknad til måten UNM meldte seg ut av prosjektet på.

     

Sak 5/2004

 

Orienteringssaker

- Personale – kort orientering om personalsituasjonen ved prosjektet - om nytilsettinger og langtidssykmelding

- Seminar – sentral ledelse, systemutviklere, fagkonsulenter og ledelsene ved UniReg holdt seminar 18. og 19. februar. Kort orientering om innhold og utbytte.

- Arbeidet ved de fire museene. Kort orientering fra de respektive styremedlemmene om arbeidet med Museumsprosjektet ved eget museum.

- Registreringsvirksomheten – kort orientering om arbeidet ved sentralene og om arbeidet med å få etablert faste registreringsenheter i Finnmark og Nordland.

- Artsdatabanken – kort orientering fra Solveig Bakken om arbeidet i Artsdatabanken (ADB) så langt. Bakken, styreleder og prosjektledelse skal i møte med ADB 28. mai for gjensidig orientering.

     

Sak 6/2004

 

Forslag til etablering av en driftsorganisasjon

Nytt arbeidsutkast an notat om etablering av en driftsorganisasjon ble gjennomgått punktvis av styret.

Vedtak: Prosjektledelsen skal gjøre noen endringer og sende ut nytt utkast til styret 18. mai. Styret skal gi tilbakemelding pr e-post innen 28. mai og prosjektledelsen skal så være ferdig med nytt utkast innen 15. juni

     

Sak 7/2004

 

Eventuelt

Ny orienteringssak: Museumsprosjektet skal flytte til ny lokaler i Gaustadalleen 25 andre uken i juni.

Neste styremøte: Rangsæter sjekker når neste NUUM-møte skal avholdes og prøver å legge neste styremøte i forbindelse med det. En vil da prøve å få til et styringsdialogmøte med museumsledelsene samtidig.

     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
 
 
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no