Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
  

Møtereferat

    
Møtetid:     Fredag 17.september 2004, kl. 09.15-15.00
Møtested:  UiB
Til stede:  Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Dikka Storm (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
   
Referent:  Oddrun Rangsæter
   
   

Sak 1/2004

 

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentar.

     

Sak 9/2004

 

Regnskap første halvår 2004

Regnskap for første halvår ble presentert av administrativ leder.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent slik det ble framlagt.

     

Sak 10/2004

 

Søknad om forlengelse ut år 2007

Vi trenger klarering fra universitetene for å kunne sende en søknad til UFD om forlengelse av prosjektperioden ut år 2007.

Vedtak: Styret ble enige om å be om en avklaring fra ledelsene ved universitetsmuseene om søknad kan sendes til UFD. Prosjektet formulerer så en søknadstekst som en ber ledelsen ved UiO sende til UFD på vegne av alle de fire universitetene.

     

Sak 11/2004

 

Forslag til etablering av en driftsorganisasjon

Nytt utkast til notat om etablering av en driftsorganisasjon ble diskutert.

Vedtak: Etablering av en driftsorganisasjon som fungerer fra 1.1.2006 skal gjennomføres uansett om prosjektet forlenges ut år 2007 eller ikke. Tilknytningen til HF ved UiO må avklares før en kan gå videre med å formalisere en avtale mellom universitetene om etableringen av en driftsorganisasjon. Styret vil be museumsledelsene om å få sende en formell henvendelse til HF på vegne av universitetsmuseene.

     

Sak 12/2004

 

Styringsdialogmøte med museumsledelsene

- Styret diskuterte hvilke saker en ønsket å ta opp med museumsledelsene.

- Vedtak: I tillegg til en generell orientering om framdriften i prosjektet var en enige om å legge fram sak 11 og 12 og se om en allerede nå kunne får de nødvendige tilslutninger for å gå videre med sakene.

     

Sak 13/2004

 

Orienteringssaker

- Møte med artsdatabanken – Ore ga en kort orientering om møtet med styreleder i Artsdatabanken der vi presenterte oss som en aktuell aktør å kjøpe tjenester av.

- Etablering av et dokumentasjonssenter – Rangsæter orienterte om hvor langt arbeidet i forhold til dokumentasjonssenteret er kommet og at Museumsprosjektet får bruke registreringskapasiteten ved senteret fram til 2007, dersom senteret blir en realitet.

Vedtak: styret tok orienteringene til etterretning.

     

Sak 14/2003

 

Eventuelt

Neste styremøte: 14. desember i Trondheim

     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
 
 
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no