Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
  

Møtereferat

    
Møtetid:     Tirsdag 14. desember, kl. 10.30-15.30
Møtested:  Vitenskapsmuseet
Til stede:  Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Geir Mathiassen (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)

Direktør Axel Christoffersen og underdirektør Kurt Alterskjær ved VM var til stede under sak 16. Direktør i Artsdatabanken, Ivar Myklebust, var til stede under sak 19.

   
Referent:  Oddrun Rangsæter
   
   

Sak 15/2004

 

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentar.

     

Sak 16/2004

 

Møte lokal museumsledelse for gjensidig orientering

Kort orientering fra styreleder om arbeidet med etableringen av en driftsorganisasjon. Museumsledelsen ved VM kom med uforbeholden støtte til prosjektet og arbeidet med å få etablert driftsorganisasjonen. Museumsledelsen kunne orientere om at også universitetsledelsen ved NTNU stiller seg positive til dette arbeidet. Christoffersen uttrykte at nasjonale verdier står på spill om prosjektet legges ned uten at det er etablert en skikkelig driftsorganisasjon og at museenes Revita-prosjekter vanskelig kan gjennomføres uten en slik driftsorganisasjon. VM-ledelsen etterlyste større engasjement og en mer positiv innstilling fra UiO i arbeidet med å få etablert driftsorganisasjonen.

Vedtak: Styret vedtok å få skrevet et brev til ledelsen ved Universitetet i Oslo, der en ber om at det legges til rette for å få etablert driftsorganisasjonen ved UiO. En skal også be UiO rydde opp i egne rekker angående spredning av negativ informasjon om prosjektet. Brevet skal undertegnes av museumsdirektørene.

     

Sak 17/2004

 

Budsjett 2005

Et foreløpig budsjett ble presentert av administrativ leder

Vedtak: Budsjettet ble godkjent slik det ble framlagt.

     

Sak 18/2004

 

Forslag til etablering av en driftsorganisasjon – utvikling siden forrige møte

Kort orientering fra styreleder om arbeid og møtevirksomhet siden sist. Utspill fra HF ved UiO om å få evaluert forslaget til driftsorganisasjon ble diskutert. Styret valgte å se på dette utspillet som en form for risikovurdering fra HF’s side. Selve evalueringsrapporten ble gjennomgått og kommentert.

Vedtak: Styret ba om at styreleder sender et brev til HF ved UiO, der en ber om svar innen 1. februar om Museumsprosjektets driftsorganisasjon kan legges til Enhet for digital dokumentasjon eller ikke. I tillegg ber styret om at museumsdirektørene blir med på et felles møte i februar der en legger strategien for det videre arbeidet med å få etablert driftsorganisasjonen. Notatet om driftsorganisasjonen endres etter de forutsetninger som ble lagt på møtet.

     

Sak 19/2004

 

Møte artsdatabanken

Den nye direktøren for artsdatabanken (ADB), Ivar Myklebust, ga en kort presentasjon av ADB og dens oppgaver og planer framover. Myklebust ønsket et samarbeide med Museumsprosjektet og vil ta kontakt for å finne praktiske løsninger for samarbeidet så snart en IKT-leder er ansatt i ADB.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Kopi av siste årsrapport, samt tidligere prosjektplaner skal sendes til ADB.

     

Sak 20/2004

 

Orienteringssaker

- samtaler med ledelsen på Tøyen om mulighet for gjeninntredelse i Muspro Styreleder orienterte om møter med ledelsen på Tøyen og konkluderte med at det per i dag ikke finnes grunnlag for å få til et videre samarbeid

- etablering av Nasjonalt dokumentasjonssenter Det ble ikke gitt midler på Stasbudsjettet i til en slik etablering i 2005, men det arbeides fremdeles i kulissene for å få til en etablering.

- presentasjon av nytt nettsted Kort presentasjon av nytt nettsted der en prøver å gi litt mer fokus til databaseløsningene og arbeidet med disse.

- status Museumsprosjektet 1. november 2004 Eget notat om framdriften i prosjektet ble presentert.

Vedtak: styret tok orienteringene til etterretning.

     

Sak 21/2004

 

Eventuelt

Neste styremøte: 10. februar, men datoen må sjekkes med styrerepresentanten fra Tromsø

     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
 
 
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no