Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
  

Møtereferat

    
Møtetid:     fredag 11. mars, kl. 10.00-15.30
Møtested:  Museumsprosjektet Gaustadalléen 25
Til stede:  Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Dikka Storm (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Else Kleppe (UiB), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)

Direktør Egil Mikkelsen ved KHM var til stede under sak 5. Direktør ved KHM Egil Mikkelsen, direktør ved Vitenskapsmuseet Axel Christophersen og nestleder ved TMU Jan Thomas Schwenke var til stede under sak 6.

   
Referent:  Oddrun Rangsæter
   
   

Sak 1/2005

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra 14.12.04

Vedtak: Innkalling, saksliste ble godkjent uten kommentar. Når det gjelder godkjenningen av det endelige referatet fra 14.12.04 hadde prosjektadministrasjonen gjort en feil ved utsendelsen av styrepapirene slik at styrerepresentanten fra Tromsø ikke hadde fått referatet før møtet. Styrerepresentantene fra Oslo, Bergen og Trondheim godkjente derfor referatet på møtet, mens representanten fra Tromsø har godkjent referatet i etterkant.

     

Sak 2/2005

 

Regnskap 2004

Kort gjennomgang av regnskap for 2004 ved administrativ leder.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent uten kommentar

     

Sak 3/2005

 

Presentasjon av årsplan 2005

Kort gjennomgang av årsplan for 2005.

Vedtak: Årsplanen ble godkjent med de justeringer det ble enighet om på møtet Justert årsplan sendes museumsledelsene.

     

Sak 4/2005

 

Presentasjon av budsjett for 2005

Kort gjennomgang av budsjettet for 2005

Vedtak: Budsjettet ble godkjent uten kommentar

     

Sak 5/2005

 

Møte med lokal museumsledelse for gjensidig orientering

Kort orientering fra Mikkelsen om arbeidet med European Strategy Forum on Research Infrastructures. Orienteringene om mer prosjektrelatert virksomhet ble tatt under sak 6.

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.

     

Sak 6/2005

 

Forslag til etablering av en driftsorganisasjon

Utviklingen i arbeidet med å få etablert en driftsorganisasjon førte til at vi kalte inn Museumsledelsene ved de fire museene til å delta på denne saken. Konklusjonen på møtet med museumsledelsene ble:

1. En permanent driftorganisasjon må etableres.
2. Prosjektledelsen må gå i dialog med de enkelte museumsledelsene for å avklare spørsmålene de enkelte museene måtte ha i forhold til framdrift på egne baser.

3. Museene har ulike behov, men en må lage en felles fast enhet som er stor nok til å håndtere det å ha prosjektstillinger i perioder (en trekkspillvariant). Museene ønsker derfor å gå inn for minimumsløsningen som er presentert i notatet, men vil diskutere fordelingen på utgiftene seg i mellom. TMU og BM ønsker organisasjonen så liten som mulig, mens KHM og VM ønsker en større utviklingsenhet som kan bistå i Revitaprosjektene.

4. For å sikre finansieringen i 2005, vil museene be om at egenandelen fra sine respektive universiteter blir opprettholdt. KHM og Museumsprosjektets ledelse vil i tillegg be UiO garantere for hele summen inntil de andre universitetene kommer med sine garantier.

5. Museene må avklare sine strategiske og langsiktige mål for databaseutviklingen på det enkelte museum. Disse må tydeliggjøres før museene kan bli enige om en langsiktig fordeling av utgiftene, og før en setter i gang arbeidet med en samarbeidsavtale.

6. Museumsprosjektet bør ha hovedansvaret for å koordinere arbeidet med en samarbeidsavtale.

7. Museumsprosjektet ble bedt om å arrangere et heldagsseminar for museene tidlig på høsten som skal fungere som et ”kick off” for arbeidet med samarbeidsavtalen.

8. Museene ønsker at en finner et bedre navn på den permanente enheten og ”Universitetsmuseenes databaser” ble lansert som et forslag.

Vedtak: Styret slutter seg til punktene museene kom fram til, og vil arbeide videre med ulike forslag til punkt 8.

     

Sak 7/2005

 

Orienteringssaker

- CIDOCs internasjonale konferanse i Oslo 2006? Kort orientering om CIDOCs forespørsel om Museumsprosjektet og KHM som konferansearrangør i 2006

- evaluering av Museumsprosjektets arbeid Arbeidet som er gjort i forhold til digitalisering og digital tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes samlinger skal evalueres, og i den anledning skal også arbeidet som er utført av Museumsprosjektet evalueres.

- Randsonen ved UiO Enhet for digital dokumnetasjon /Museumsprosjektet står igjen på listen over enheter som skal vurderes i forhold til randsonevirksomheten ved UiO. Prosjektledelsen orienterte i den forbindelse om et møte med direktøren for Unirand, der det ble forsikret at Museumsprosjektet ikke vil bli vurdert lagt til randsonen de første årene.

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.

     

Sak 8/2005

 

Eventuelt

Neste styremøte: 19. april, i Tromsø

     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
 
 
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no