Møtereferat Møtetid: tirsdag 19. april, kl. 10.30-15.15 Møtested: Tromsø museum universitetsmuseet Til stede: Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Dikka Storm (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Else Kleppe (UiB), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen) Direktør Else Bottengård var til stede under sak 10. Referent: Oddrun Rangsæter Sak 10/2005 Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra 11.3.05 Vedtak: Innkalling, saksliste og endelig referatet fra møtet 11.03.05 ble godkjent uten kommentar. Sak 11/2005 Møte lokal museumsledelse for gjensidig orientering Arbeidet med å få etablert driftsorganisasjonen stod i fokus for orienteringen. Bottengård orienterte om tidsplanen for det videre etableringsarbeidet ved museet og universitetet i Tromsø Vedtak: styret tok orienteringen til etterretning Sak 12/2005 Arbeidet med å etablere en driftsorganisasjon - arbeid siden sist Styreleder orienterte om hva han og prosjektledelsen har gjort siden forrige møte, om møte med Inger Stray Lien og brev som er sendt til rektorene. Styrerepresentantene orienterte om arbeidet ved de respektive museene. Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning Sak 13/2005Artsdatabanken ønsker å etablere et samarbeid med Museumsprosjektet/driftsorganisasjonen Gjennomgang av brev fra Artsdatabanken og diskusjon om hvordan en skal håndtere henvendelsen. Vedtak: Styret stiller seg positive til henvendelsen og ba prosjektledelsen utforme et svarbrev, der en også ber om et møte mellom Museumsprosjektets styre og artsdatabanken 10. juni. Sak 14/2005Orienteringssaker - arbeidet/framdriften med evalueringen fra NIFU-STEP styremedlemmene informerte om besøk og spørsmål fra NIFU-STEP. - kontakt med UFD om prosjektforlengelse Adm. leder orienterte om kontakt med UFD der UFD uttrykte ønske om et møte for å diskutere en eventuell prosjektforlengelse. Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning. Sak 15/2005 Eventuelt Neste styremøte: 10. juni ved Vitenskapsmuseet i Trondheim Presentasjon av Museumsprosjektets nye nettsted. Presentasjon av ulike databaser. Kopi til: Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø Vitenskapsmuseet, naturhistorie Vitenskapsmuseet, arkeologi Bergen museum Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO Universitetets kulturhistoriske museer, UiO