Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Fredag 24. september 1999, kl. 11.00 - 15.00
Møtestad:   Universitetet i Tromsø
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Bjarne Meidell (UiB), Geir Mathiassen (UiTø), Thor Bjørn Arlov (NTNU), Arne Røkkum (UiO), Christian-Emil Ore (UiO, prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (UiO, prosjektledelsen)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     

Sak 19/99

 

Orienteringsmøte med universitetsledelsen ved UiTø

Til stede: Rektor Tove Bull og forskningsdirektør Ingvild Broch fra universitetsledelsen, Jan Thomas Schwenke fra ledelsen ved Tromsø Museum.

Styreleder informerte om prosjektet og ba om universitetsledelsens støtte til en ny søknad om å forlenge prosjektet. I den forbindelse ønsker styret at saken skal løftes opp til Universitetsrådet, slik at saken kan bringes videre til departementet fra dette nivået. Rektor Tove Bull stilte seg svært positiv til dette og lovet å ta saken opp i universitetsrådet.

I den forbindelse ønsket hun at prosjektet lager skisse til en søknad som kan sendes Universitetsrådet.

     

Sak 20/99

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 4.6.99

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer.

     

Sak 21/99

 

Rapport fra møtene med universitetsledelsene ved UiO og NTNU

Sakspapir: Kopi av notat som universitetsledelsene har fått

Kort orientering fra styreleder om møtene med universitetsledelsene i Oslo og Trondheim. Ledelsene ved alle landets universiteter ser positivt på prosjektet og dets arbeid og ønsker derfor å være behjelpelige med å få prosjektet videreført.

Informasjonspakken som har blitt delt ut vil også sendes til Bergen, da denne ikke ble laget til møtet der.

     

Sak 22/99

 

Videreføring av strategidebatten på grunnlag av møtene med universitetsledelsene

Prosjektet vil lage utkast til ny søknad som Universitetsrådet kan presentere for departementet. En vil i søknaden ta utspring i notatet som universitetsledelsene allerede har fått og utdype dette noe, spesielt på pkt 2.3 og 3. Ellers vil en informere NUUM om hva prosjektet har gjort i forhold til universitetsledelsene.

Det ble også diskutert hvordan en skal informere om, og vektlegge prosjektets arbeid videre og det ble enighet om at det bør fokuseres mer på IT.
Styret kom også med innspill til argumenter som skal brukes for å vise at universitetene ikke kan ta ansvaret for å finansiere et slikt prosjekt alene.
Et spesielt viktig punkt her er Agenda 21, Handlingsplanen for miljø og utvikling, som ble vedtatt i Rio 1992. Informasjonen i samlingene behøves i konsekvensutredninger og arbeidet med kartleggingen av biologisk mangfold.
Databasene vil kunne brukes som grunnlag for undervisningssektoren fra grunnskolenivå til universitet, i fjernundervisning og i etter- og videreutdanning.

De store studentmassene fører til større behov for tilgang til materialet som finnes i samlingene. Slik materialet ligger nå blir det stor konkuranse om å få tilgang til materialet,samtidig som det er stor slitasje på det. Databasene vil kunne gi bedre gjennomstrømning på hovedfagene innen de aktuelle fagområdene.

     

Sak 23/99

 

Regnskapet første halvår 1999

Sakspapir: Regnskap med kommentarer

Kort orientering om regnskap/budsjett. Regnskapet ble godkjent slik det ble skissert og forslaget om å fortsette underforbruket ut året, for å kunne overføre midler til år 2000, ble vedtatt. Overføringene vil gjøre det mulig å opprettholde store deler av dagens prosjekt også i 2000.

     

Sak 24/99

 

Orientering om IT-gruppens arbeid

Sakspapir: Notat om IT-gruppens arbeid og deres arbeidsplan videre

Kort orientering om IT-gruppens arbeid og prioriteringer ved faglig leder. Styret uttrykte stor tilfredshet med arbeidet som utføres.

     

Sak 25/99

 

Endrede/nye prosjektdirektiver

Sakspapir: Forslag til prosjektdirektiv fra:

  • arkeologi, Vitenskapsmuseet
  • Oldsaksamlingen, Oslo.
  • botanikk, Tromsø
  • karplanter, Tøyen

Prosjektdirektivene ble godkjent.

     

Sak 26/99

 

Eventuelt

     
Neste møte:   Neste styremøte skal holdes 15. desember i Oslo. Sted og klokkeslett vil en komme tilbake til i innkallingen
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Oldsaksamlingen, Oslo
Etnografisk museum, Oslo
Botanisk Hage og museum, TøyenAnsvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no