Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Onsdag 15. desember 1999, kl. 11.00 - 15.00
Møtested:   Universitetet i Oslo
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO), Bjarne Meidell (UiB), Geir Mathiassen (UiTø), Morten Smelror (NTNU), Arne Røkkum (UiO), Christian-Emil Ore (UiO, prosjektleiinga), Oddrun Rangsæter (UiO, prosjektleiinga)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     

Sak 27/99

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endeleg referat fra møtet 24.9.99

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer.

     

Sak 28/99

 

Budsjettforslag for år 2000

Sakspapir: Budsjettforslag med kommentarer

Budsjettet ble foreløpig vedtatt slik det ble framlagt, men må revideres når en får fullstendig oversikt over de nøyaktige inntektene.

Budsjettframlegget var nødvendig for å kunne forlenge stillinger som var i ferd med å gå ut. Alle forlengelser er gjort med forbehold om at finansieringen faller på plass.

Styringsgruppa ønsket seg oversikt over fagkonsulentene og delprosjektene de arbeider på. Liste følger vedlagt.

     

Sak 29/99

 

Universitetsrådets innstilling til søknad om nytt prosjekt

Sakspapir:Notat om nedleggelse eller videre drift av prosjektet

Det foreligger ennå ikke skriftlig svar fra Universitetsrådet, men ut fra muntlig gjengivelse fra møtet ser det ut som Universitetsrådet støtter en søknad for videre drift av Museumsprosjektet. En ny søknad bør derfor utformes i løpet av januar.

Styreleder vil informere Universitetsrådet om styrets tolkning av Universitetsrådets vedtak og vil da informere om at en fullstendig søknad vil foreligge i løpet av januar. Dersom ikke det skriftlige referatet fra Universitetsrådet gir andre signaler, vil en også be Universitetsrådets leder om å samordne henvendelsene fra de alle universitetene til en felles søknad.

I den nye søknaden vil en presisere et minimumsprosjekt på ca 10 millioner kroner i året dersom det skal være noe poeng i å videreføre prosjektorganisasjonen. Et slikt minimumsprosjekt kan finansieres ved at en deler likt mellom universitetene og KUF og det vil være et greit utgangspunkt til å skaffe nødvendige midler fra andre bidragsytere.

En permanent driftsorganisasjon av prosjektet bør formuleres inn som en egen post i prosjektet allerede nå.

     

Sak 30/99

 

Eventuelt

Neste styremøte skal holdes 18. februar år 2000 i Trondheim. Sted og klokkeslett vil en komme tilbake til i innkallingen

     
:  
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
:  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no