Museumsprosjektets hovedside

§ 1 Mål
§ 2 Styre
§ 3 Organisering og daglig ledelse
§ 4 Økonomi
§ 5 Rapportering
§ 6 Bruk av data
§ 7 Varighet og opphør
Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv
Vedlegg 2 - Kostnadsoverslag/budsjett
Vedlegg 3 - Framdriftsplan

 

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen

Samarbeidsavtale - Museumsprosjektet

Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø gjeldende for perioden 01.07.2001 - 31.12.2005.

§ 1 Mål

Museumsprosjektets overordnede mål er å sikre en samordnet elektronisk tilgang til universitetsmuseenes kultur- og naturhistoriske samlinger for forskning, undervisning og formidling. Dette skjer gjennom en koordinert og systematisk konvertering av informasjon til elektroniske databaser. I størst mulig utstrekning skal data også gjøres tilgjengelige for forvaltning og allmennheten.

Ved prosjektets avslutning i 2005 skal vesentlige deler av universitetsmuseenes samlinger være registrert i nasjonalt søkbare databaser. Den biologiske databasen skal ha et omfang og en kvalitet som gjør at den kan danne grunnlag for en nasjonal artsdatabank og en bedre miljøforvaltning. Universitetsmuseene skal ha tatt i bruk rasjonelle rutiner for dataregistrering og oppdatering av informasjon. En driftsorganisasjon som sikrer vedlikehold og videreutvikling av datasystemene skal være etablert før prosjektet avsluttes.

Museumsprosjektets mer spesifikke faglige mål er gjengitt i prosjektdirektivet (vedlegg 1), som er en integrert del av denne avtalen.

§ 2 Styre

Museumsprosjektet ledes av et styre på 5 medlemmer. De fire universitetene oppnevner hver ett styremedlem og én personlig vararepresentant fra sin institusjon til styret. Universitetenes rektorer oppnevner i samråd en styreleder.

Styret oppnevnes for 2 ½ år. Gjenoppnevning for resten av prosjektperioden av både styreleder, styremedlemmer og vararepresentanter er mulig.

Styret leder Museumsprosjektet på grunnlag av denne samarbeidsavtalen, og rapporterer direkte til museumsledelsene og universitetenes rektorer. Styret har anledning til å benytte Nasjonalt utvalg for universitetsmuseene som rådgivende organ i saker som angår alle institusjonene.

§ 3 Organisering og daglig ledelse

Styret er ansvarlig for at Museumsprosjektet gjennomføres etter intensjonene og innenfor de økonomiske rammer som står til disposisjon.

Den daglige driften av Museumsprosjektet ivaretas av den sentrale prosjektgruppen, som har arbeidssted ved Universitetet i Oslo. Prosjektgruppen skal ha en faglig leder med vitenskapelig kompetanse, minst på førstestillingsnivå, og en administrativ leder. Både faglig og administrativ leder rapporterer til styret og deltar i styremøtene uten stemmerett.

En gang i året skal det gjennomføres en felles styringsdialog mellom styret, prosjektledelse og representanter fra museumsledelsene for å diskutere prosjektets framdrift og videre planer.

§ 4 Økonomi

Museumsprosjektet finansieres gjennom eksterne bevilgninger og årlige bevilgninger fra universitetene.

Styret vedtar prosjektets årlige budsjett på grunnlag av eksterne bevilgninger og universitetenes egenandeler.

Årsregnskapet skal godkjennes av styret.

§ 5 Rapportering

Styret avgir årlig rapport om prosjektets framdrift og økonomi. Årsrapporten skal inneholde regnskap for forrige år, samt budsjett og planer for inneværende år.

Ved vesentlige avvik fra vedtatte planer eller budsjett i løpet av året, skal styret umiddelbart rapportere om dette.

Rapporteringen skjer til universitetene, universitetsmuseene og til eksterne samarbeidspartnere.

§ 6 Bruk av data

Datamaterialet som registreres gjennom Museumsprosjektet skal være tilgjengelig for vitenskapelig bruk for alle de deltakende institusjonene på like fot.

Innlagte data skal i størst mulig utstrekning gjøres tilgjengelig for eksterne brukere og allmennheten, men kan i noen tilfeller måtte skjermes ut fra spesielle vurderinger. Det museum som forvalter primærdataene, avgjør i det enkelte tilfelle tilgangen på grunnlag av felles kriterier vedtatt av styret.

§ 7 Varighet og opphør

Andre fase av Museumsprosjektet starter i juli 2001 og varer ut 2005. I denne fasen er universitetene ved de fire rektorene prosjektets oppdragsgiver.

Samarbeidsavtalen gjelder fra inngåelsestidspunkt og fram til 31. desember 2005. Senest ett år før avtalens opphør skal styret legge fram forslag om organisering av en permanent løsning for drift og vedlikehold av de databasene som er etablert gjennom prosjektet. Partene forplikter seg til å inngå en egen avtale om en permanent driftsorganisasjon.

Dersom noen av universitetene ønsker å trekke seg fra samarbeidsavtalen før opphørstidspunktet, skal dette meddeles skriftlig de øvrige partene senest ett år i forveien.

underskrifter

Vedlegg til samarbeidsavtalen:

1. Prosjektdirektiv
2. Kostnadsoverslag/budsjett
3. Framdriftsplan
Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no bunndesign