FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

BOTANIKK:
Botanisk museum, Oslo: Sopp og lav
Botanisk museum, Oslo: Nordiske og arktiske karplanter
Tromsø Museum: Naturhistorie - botanikk
Bergen Museum: Naturhistorie - botanikk
Vitenskapsmuseet: Naturhistorie - botanikk

Museumsprosjektets hovedside
 
Delprosjekt botanikk

Vitenskapsmuseet

Tilbake til introduksjonssiden

Herbarium TRH

Generelt

Herbarium TRHs hovedformål er å "bygge opp, vedlikeholde og gjøre tilgjengelig sine vitenskapelige samlinger av objekter og data for bruk i forskning, undervisning og forvaltning".

Samlingene ved herbarium TRH danner et viktig grunnlag for instituttets forskning innen taksonomi/systematikk, biogeografi og naturforvaltningsrettet virksomhet. Samlingene brukes også aktivt i undervisning ved emner i botanikk og biodiversitet ved univerisitetet. Innsamling av planter har foregått over lang tid og i svært mange geografiske områder. Samlingene er derfor den viktigste kilden en har for dokumentasjon av forekomst av arter i både tid og rom.

Ved herbarium TRH prøver en å tilstrebe en samlingsprofil som sikrer systematisk, geografisk og kronologisk representativitet. For at samlingene skal være oppdaterte og beholde sin verdi for alle brukergrupper krever dette en aktiv oppbygging og et kontinuerlig vedlikehold av samlingene. Vitenskapelig revisjon av materialet med oppdatert navngiving foregår kontinuerlig, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid. Samlingene ved Vitenskapsmuseet er en del av det verdensomspennende nettverk av herbarier (http://www.nybg.org/bsci/ih/).

Vitenskapsmuseets ansatte bruker også samlingene til allmennrettet formidling, for eksempel til utstillinger og populærvitenskapelige foredrag.

Herbarium TRH har et spesielt ansvar for dokumentasjon av floraen i Midt-Norge. Hovedvekten av samlingene er derfor midtnorsk materiale, men herbariet har også en god del materiale fra andre deler av landet. Herbarium TRH er bygd opp av Vitenskapsmuseets egne ansatte gjennom en kombinasjon av egne midler og gjennom oppdragsforskning. Dessuten har herbariet gjennom lang tid mottatt materiale innen alle artsgrupper fra andre forskere og gaver fra amatører og byttemateriale fra andre herbarier.

Herbarium TRH har materiale helt tilbake til Johan Ernst Gunnerus (1718-1773) og hans herbarium er oppbevart her. Tilveksten var spesielt stor i 1970- og 1980-årene, men relativt mye av materiale er fra perioden 1870-1940.

Objektsamlingene

Objektsamlingene ved herbarium TRH er estimert til ca. 434 000 belegg fordelt på følgende delsamlinger (herbarier):

Samling Antall  belegg  (overslag) Antall edb- registrert per 31.12.2001 Prosent edb-   registrert
Karplanter: norsk og nordisk herbarium 219 000 118 576 52
Moser: norsk og nordisk herbarium 117 700 56 580 48
Lav: norsk og nordisk herbarium 21 900 0 0*
Sopp: norsk og nordisk herbarium 13 500 10 283 76
Alger: 8 000 0 0
Karplanter: generalherbariet, arktisk herbarium, spesialherbarier 35 000 3 368 10
Moser: generalherbarium 13 000 0 0
Lav: generalherbarium 4 000 0 0
Sopp: generalherbarium 1 500 0 0
Total 433 600 188 807 49
 

*Håkon Holiens lavsamling er innordnet i herbarium TRH. En større del av denne er dataregistrert og tilgjengelig for søk på: http://www.toyen.uio.no/botanisk/bot-mus/lav/soklavhb.htm.

Algeherbariet inneholder Mikael Foslies kalkalgesamling med ca. 500 originalinnsamlinger (typer) og moseherbariet inneholder samlingene til den kjente bryologen Ingebrigt Hagen, også med et stort antall originalinnsamlinger.

Andre samlinger ved TRH er
- krysslistearkiv
- vegetasjonsøkologiske data
- vegetasjonshistorisk arkiv
- artsdata fra dagbøker/notater

Museumsprosjektet og samlingene

Målsettingen med delprosjektet innen Museumsprosjektet er at alt norsk materiale av karplanter, moser, lav, sopp og alger ved herbarium TRH skal EDB-registreres. I tillegg er det planlagt elektronisk overføring av krysslistearkivet og artsdata fra dagbøker/notater m.m.

Dataregistrering ved herbariet har foregått i en tiårsperiode med ulike registreringssystem. For tiden foregår all registrering med HERB, utviklet ved herbarium O. Registreringen kommer gradvis til å bli flyttet over til Museumsprosjektets nye system.

EDB-registreringen ved herbarium TRH har blitt utført av preparanter, konservatorer, andre ansatte ved instituttet og gjennom særskilte satsninger. Siden 1999 har Museumsprosjektet stått for en viktig del av registreringene. Forut for oppstart av Museumsprosjektet ble registreringen konsentrert om følgende materiale:
- alt nytt materiale (tilvekst) av karplanter, moser og sopp
- regionale ansvarsarter og andre utvalgte arter av karplanter (region Midt-Norge)
- rødlista karplanter og sopp
- norske torvmoser
- moser fra Svalbard

Ved registrering av disse gruppene har en lagt stor vekt på etterregistrering av kartreferanser så langt det har latt seg gjøre.

Arbeidet med det botaniske delprosjektet innen Museumsprosjektet startet i 1999 med registrering (inkl. kartreferanser) av
- regionale ansvarsarter for moser
- rødlista arter for moser

I 2001 ble det etablert registreringssentral ved Vitenskapsmuseet i samarbeid med aeat. Registreringssentralen er for tiden bemannet med 6 innskrivere i ulike stillingsandeler. I 2001 ble over 80 % av alle registreringer i TRHs database utført av personell tilknyttet Museumsprosjektet. I 2001 registrerte Museumsprosjektet både karplanter (19 924 belegg), moser (16 232) og sopp (3112). Lister over fullregistrerte karplanter og moser finner du her: http://www.ntnu.no/vmuseet/nathist/vitensaml.html

Du finner mer informasjon om Institutt for naturhistorie på http://www.ntnu.no/vmuseet/nathist/ og om Vitenskapsmuseet på http://www.ntnu.no/vmuseet/
 

 
  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no