Universitetsmuseenes
nasjonale databaseprosjekt

Museumsprosjektet

  Landets universiteter forvalter store mengder kunnskap og informasjon om samfunn, kultur, natur og miljø gjennom tidene. Ikke minst har universitetenes museer spilt en viktig rolle i oppbygging og spredning av denne kunnskapen. Det er ikke tilfeldig at museene var utgangspunkt for dannelsen av høyere læresteder og universiteter i Norge.
 


Omfanget og organiseringen av museenes samlinger
gjør dem imidlertid vanskelig tilgjengelig for forskning og undervisning, forvaltning og allmennhet. For å opprettholde sin posisjon som landets fremste gjenstandsbaserte forskningsmiljøer og informasjonsbanker må universitetsmuseene revitalisere sine samlinger. Som et ledd i denne prosessen er det nødvendig å innføre IT-baserte metoder på alle plan i museene. Dette krever imidlertid en svært kostbar gjennomgang og konvertering av eksisterende arkiver til digital form, der det er behov for både egeninnsats og særskilte ressurser. I en del tilfeller vil etablering av databasene kreve en total magasinrevisjon.

 


Museumsprosjektet ble etablert
våren 1998 som et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Norge. Den bærende prosjektideen er å bygge videre på den erfaring og kompetanse som er skapt gjennom tidligere databaseprosjekter: Dokumentasjonsprosjektet (http://www.dokpro.uio.no) og UNADOK.

 
Prosjektet skal møte de anbefalinger
som er satt opp for forvaltningsmuseene i Velure-utvalgets museumsinnstilling (NOU 1997: "MUSEUM mangfald, minne, møtestad"), forslagene til tiltak for ABM-sektoren (arkiv, bibliotek og museer) i "Den norske IT-veien - Bit for bit" (Rapport fra Statssekretærutvalget for IT 1996) og FNs krav om globale miljødatabaser.
   
Målet for prosjektet
er å lage felles databasesystemer for gjenstandshåndtering ved alle universitetsmuseene. Databasesystemene som skal utvikles, bør ideelt sett kunne håndtere all referanseinformasjon rundt gjenstandssamlingene i og utenfor museene. Stikkord er interne krav som gjenstandsforvaltning, feltarbeid, forskning og formidling og eksterne krav fra forvaltningen og samfunnet for øvrig om tilgang til referansedataene.

Visjonen for arbeidet er å utvikle IT-baserte systemer som gir brukerne en samlet og rasjonell tilgang til informasjon om vår kultur- og naturarv. Ved hjelp av felles grensesnitt og tverrfaglige koblinger av data vil det være mulig å skape helt nye kunnskapskombinasjoner og ny innsikt i de forskjellige fagområdene. Mer om IT-løsningene finner du her (på engelsk). Museumsprosjektet deltar også i det EU-finaniserte ARENA-projektet.
 
Museumsprosjektet er involvert både i
de naturhistoriske og de kulturhistoriske museene, og prosjektet er delt inn i ulike delprosjekter innen fagområdene arkeologi, etnografi, kulturhistorie, botanikk, zoologi, geologi og paleontologi. Felles for alle delprosjektene er at de har store, til dels uoversiktelige samlinger som skal digitaliseres. Materialet dataføres og kvalitetssikres før det legges i databaser. De ferdige databasene vil alle være bygd på samme plattform og være kompatible med hverandre samtidig som en sikrer de enkelte samlingenes særtrekk. Dataføringen blir utført i forskjellige programmer og etter forskjellige metoder ut fra samlingens oppbygning og til dels historikken i fagmiljøet.
     


Prosjektet er etablert med en egen daglig ledelse
som er underlagt en nasjonal styringsgruppe med representanter fra de fire universitetene. Styringsgruppen rapporterer til Universitetsrådets nasjonale utvalg for universitetsmuseene. UiO er tildelt rollen som vertsuniversitet for den sentrale prosjektledelsen.


Prosjektet har en systemutviklergruppe som skal
modellere og stå for oppbyggingen av databasene. Videre har prosjektet minimum en fagkonsulent på hvert av de forskjellige delprosjektene. Fagkonsulentene står for den faglige oppfølgingen av digitaliseringen og samarbeider nært med sitt fagmiljø og prosjektets systemutviklere.

 
Fagkonsulenten står også for forberedelser og
kvalitetssikring av arbeidet som utføres av prosjektets registreringsgrupper. Museumsprosjektet har som sine forgjengere, UNADOK og Dokumentasjonsprosjektet, et omfattende samarbeid med arbeidsmarkedsetaten, der arbeidsledige på ulike former for tiltak utfører selve registreringsarbeidet ved prosjektet.

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no