Universitetsmuseenes
nasjonale databaseprosjekt

Museumsprosjektet


In English


Våren 1998 ble Museumsprosjektet etablert som et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Norge. Målet for prosjektet er å lage felles databasesystemer for samlingene ved alle universitetsmuseene.
Mer  
o m   M u s e u m s p r o s j e k t e t

     

Det er utviklet en rekke databaser med web-grensesnitt ved de ulike delprosjktene. Noen av dem er ferdig, mens andre kan du få lov til å se på slik de er mens de lages. Noen av databasene er passordbelagt.
Oversikt over  
d a t a b a s e n e

Museumsprosjektet arbeider med samlingene på både de naturhistoriske og de kulturhistoriske museene. Prosjektet spenner derfor over en mengde fagområder med arkeologi og etnografi på de kulturhistoriske museene, til zoologi, botanikk og geologi på de naturhistoriske.
Mer om hva som skjer  i n n e n   f a g e n e

Ledelsen og administrasjonen av prosjektet er lagt til Universitetet i Oslo, der prosjektet har fått lokaler til sin sentrale stab.
Mer om   organisasjonen

 

Museumsprosjektets sluttrapportMuseumsprosjektet
Postboks 1123 Blindern,0317 Oslo
Telefon: + 47 22 85 49 82, telefaks: +47 22 85 49 83
e-post: post@muspro.uio.no