Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Fredag 18. februar 2000, kl. 11.00 - 15.00
Møtested:   NTNU
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO), Geir Mathiassen (UiTø), Thor Bjørn Arlov (NTNU), Arne Røkkum (UiO), Christian-Emil Ore (UiO, prosjektleiinga), Oddrun Rangsæter (UiO, prosjektleiinga)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     

Sak 1/2000

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endeleg referat fra møtet 15.12.99

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent.
Hodne presiserte saksgangen og arbeidet som er gjort med sak 29/99.

     

Sak 2/2000

 

Regnskap for 1999 og budsjettforslag for år 2000

Sakspapir: Regnskap og budsjettforslag med kommentarer

Regnskapet ble godkjent slik det ble presentert

Budsjettframlegget ble vedtatt slik det ble presentert.

Prosjektet skal varsle alle universitetene skriftlig om at de må være med å finansiere driften av prosjektet i første halvår 2001, dersom prosjektet avsluttes etter den opprinnelige planen.

     

Sak 3/2000

 

Universitetsrådets innstilling til søknad om nytt prosjekt

Kort orientering om mailkorrespondanse med Universitetsrådet og Universitetsledelsen i Oslo. Ore refererte telefonsamtale med Inger Stray Lien.

Universitetsrådet har utsatt å diskutere saken videre, og styret velger derfor å se bort fra å vente på en eventuell støtte fra Universitetsrådet.

Stray Lien har foreslått å søke omstillingsmidler til videre drift av prosjektet. Hvis ikke alle universitetene ønsker å være med har hun fremmet en mulig løsning med et bilateralt samarbeid Oslo - Bergen.

Styret vedtok at representantene tar kontakt med sine respektive institusjoner for å drøfte videre drift av prosjektet.

Representantene legger fram referater fra møtene på neste styremøte 14. mars.

På bakgrunn av innstillingen fra universitetene vil styringsgruppa så avklare saksgangen videre og sin egen situasjon.

     

Sak 4/2000

Orienteringssak fra Geir Mathiassen angående utspill fra fagmiljøet ved fagenhet for Botanikk, Tromsø Museum

Sakspapir: Kopi av brev til kommuner og fylkeskommuner

Kort orientering fra Geir Mathiassen. Botanisk fagenhet ved Tromsø Museum har tilbudt kommunene og fylkeskommunene i sitt forvaltningsområde hjelp til registreringsarbeidet i forbindelse med Lokal Agenda 21. På denne måten vil museet få økonomisk hjelp til registrering av sitt materiale, samtidig som kommunene får kyndig hjelp til LA 21.

 

Sak 5/2000

 

Eventuelt

Kurt Alterskjær blir ny vararepresentant i styret fra NTNU, som erstatning for Morten Smelror

Presentasjon av Museumsprosjektets nye nettsted. Presentasjon av ulike databaser.

Neste styremøte skal holdes 14. mars i Bergen. Sted og klokkeslett vil en komme tilbake til i innkallingen

     
:  
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
:  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no