Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Tirsdag 14. mars 2000, kl. 10.00 - 14.00
Møtested:   Universitetet i Bergen
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO), Geir Mathiassen (UiTø), Thor Bjørn Arlov (NTNU), Hans Arne Nakrem (UiO), Christian-Emil Ore (UiO, prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (UiO, prosjektledelsen)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     

Sak 6/2000

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 18.2.99

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer.

     

Sak 7/2000

 

Orientering om status i prosjektets IT-gruppe

Kort orientering fra faglig leder om personale/faglige kvalifikasjoner i gruppa, samt en redegjørelse for disponeringer og prioriteringer.

Det ble også gitt en kort skisse av driftsorganisasjonen som må etableres i etterkant av prosjektet.

     

Sak 8/2000

 

Videre drift/avslutning av Museumsprosjektet

Kort referat fra styrerepresentantene om de respektive universiteters innstilling til en videreføring av Museumsprosjektet. Rektor Kirsti Koch Christensen var til stede på første del av møtet for å gi UiBs støtte til en videreføring av prosjektet. For UiB er prosjektet et viktig redskap for å få til den nødvendige omstillingen i museene. Hun presiserte at Oslo og Bergen sammen søker omstillingsmidler til å finansiere prosjektet videre i en 5-års periode, men at det ville være en stor fordel å opprettholde det nasjonale aspektet der alle fire universitetne er med videre.

Universitetet i Tromsø arbeider med saken, og det er uklart om en søker omstillingsmidler eller skaffer finansiering på annen måte. Det som er sikkert er at universitetsledelsen er positive til en fortsettelse av prosjektet.

Ved NTNU blir ikke prosjektet prioritert i omstillingssøknaden, men universitet er likevel positive til en fortsettelse av prosjektet og vil, dersom prosjektet fortsetter, opprettholde egenandelen (780 000 kr) videre i 5 år.

Oslo er positive til en fortsettelse av prosjektet og søker omstillingsmidler til finansieringen videre.

Konklusjon: Alle universitetene ønsker en fortsettelse av prosjektet.

Vedtak: Styret fortsetter sitt arbeide for å få til en finansiering av prosjektet. Det presiseres at styret arbeider for å få til et nasjonalt prosjekt der alle fire universitetene er med. For prosjektets og styrets arbeid er det likegyldig hvordan universitetene velger å finansiere sin del av prosjektet. En ønsker at styrets arbeid skal forankres i en skriftlig avtale mellom de fire universitetene, der det er gitt en klar styringsstruktur og der styret får mandat til å hente midler utenfra.

Det skal utarbeides et notat med forslag til avtale som sendes de fire universitetene.

Styret finner det også hensiktsmessig at det allerede i 2001 etableres en driftsorganisasjon som har ansvaret for drift og oppgradering av basene. Driftsorganisasjonen bør være en permanent institusjon, men som inngår som en del av prosjektet i prosjektperioden.

     

Sak 9/2000

 

Eventuelt

Neste styremøte skal holdes i Tromsø 18. mai. Sted og klokkeslett vil en komme tilbake til i innkallingen.

     
:  
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
:  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no