Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Torsdag 18. mai 2000, kl. 10.00 - 14.00
Møtested:   Tromsø Museum
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Geir Mathiassen (UiTø), Thor Bjørn Arlov (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Arne Røkkum (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     

Sak 10/2000

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 14.3.99

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer.

     

Sak 11/2000

 

Orientering om den økonomiske situasjonen i 2000

Kort orientering fra administrativ leder om økonomien så langt. Bevilgning fra KUF ble som forventet (3 mill) og universitetene vil til sammen betale en egenandel på 3,5. Prosjektet har blitt belastet arbeidsgiveravgift for 1998, men dette dekkes opp av full egenandel fra UiTø. Ellers er utgiftene som budsjettert.

Kort orientering om kontakt/samtaler med KUF og MD

     

Sak 12/2000

 

Nytt delprosjekt ved Zoologisk museuem, Tøyen

KUF og Direktoratet for naturforvaltning har øremerket midler til et eget delprosjekt for Zoologi, Oslo, under forutsetning av at det passer inn som en del av Museumsprosjektet. Delprosjektdirektivet ble godkjent av styret, men med henvisning til prosjektdirektivet for Museumsprosjektet.

     

Sak 13/2000

 

Orientering om den faglige driften av prosjektet

Kort orientering om personale, arbeidet så langt samt prioriteringer/planer videre. Presentasjon av arkeologisk gjenstandsbase som skal bygges ut med en konserveringsmodul og som også vil danne grunnlaget for etnografibasen. En foreløpig versjon av den nye botanikkbasen ble også presentert med føringer for hvordan denne skal danne grunnlaget for den zoologiske basen.

     

Sak 14/2000

 

Videre drift/avslutning av Museumsprosjektet

- Kort historisk oppsummering av arbeidet med å skaffe videre finansiering ved styreleder.

- Kort orientering om svarbrevene fra de fire universitetene: positive svar fra UiB og NTNU. Brevene fra UiTø og UiO var forsinket men signalene også fra disse var positive.
Vedtak: brevene fra UiTø og UiO må foreligge før en kan gjøre et vedtak om prosjektet skal videreføres eller legges ned.

- Kort orientering om opprettelse og plassering av en eventuell driftsorganisasjon: Styret drøftet et notat fra faglig leder der det er laget en skisse av driftsorganisasjonen.
Vedtak: Notat om driftsorganisasjonen skal sendes som et høringsnotat til museene.

- Styringsgruppas situasjon videre ble drøftet
Vedtak: styringsgruppa må fungere ut året. Hvordan universitetene ønsker å organisere/plassere en eventuell fortsettelse av prosjektet vil være avgjørende for hvordan styret videre skal organiseres.

- Utarbeidelse av en formell avtale mellom universitetene: plassering og organisering av prosjektet videre er avgjørende for utarbeidelsen av en slik avtale.
Vedtak: Adm. leder har ansvaret for å følge opp denne saken når brevene fra de to siste universitetene foreligger.

     

Sak 15/2000

 

Eventuelt

Neste styremøte skal holdes i Oslo 18. august. Sted og klokkeslett vil en komme tilbake til i innkallingen.

     
:  
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
:  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no