Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Fredag 27. oktober 2000, kl. 11.00 - 15.00
Møtested:   Universitetet i Oslo
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Geir Mathiassen (UiTø), Thor Bjørn Arlov (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Arne Røkkum (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     

Sak 16/2000

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 18.5.00

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer.

   

Sak 17/2000

 

Status for prosjektet oktober 2000 – en orientering

Kort orientering fra faglig leder om utviklingen av den nye botanikkbasen, og hvordan denne skal tilpasses zoologi så snart den er i produksjon for botanikk. Han skisserte også ferdigstilling av ulike moduler på kulturhistorisk base. I tillegg ble det gitt en kort orientering om to prosjektsøknader en forventer svar på i nærmeste framtid. En søknad er i samarbeid med Dansk sentralregister for kultur til Nordisk råd. Den andre er en søknad til EU om et samarbeidsprosjekt med Frankrike og Hellas. Begge søknadene gjelder samarbeid om videreutvikling av de kulturhistoriske basene.

Administrativ leder la fram regnskap for de 9 første månedene 2000.
På grunn av tilleggsbevilgning fra KUF, øremerket zoologi på Tøyen, har aktiviteten og utgiftene økt i forhold til det som var budsjettert. En har også økt kvalitetsikringsaktiviteten noe i forhold til det som var budsjettert. Ellers er utgiftene som budsjettert.

   

Sak 18/2000

 

Videre drift av Museumsprosjektet

KUF og MD bevilger til sammen 6 millioner kroner til Museumsprosjektet i 2001, med forbehold om at statsbudsjettet vedtas uten for store kutt i bevilgningen til disse departementene. Styreleder ga en kort orientering om arbeidet som er gjort i forhold til KUF og MD for å få bevilget disse midlene.
I begge departementer fokuseres det på viktigheten av samarbeidet mellom de fire universitetene.
Styret ber om at universitetene stiller med samme egenandeler i år 2001 som for år 2000 og signalene fra universitetene er positive i så måte.

Pengene som er bevilget fra KUF og MD har føringer på at de skal brukes til registreringen av de naturhistoriske samlingene. Det er likevel enighet om at en skal opprettholde et minimumsnivå på kulturhistorisk del.

Assisterende universitetsdirektør i Oslo, Inger Stray Lien, var invitert til møtet og stilte på vegne av NUUM. Hun var til stede under deler av sak 18. Formelt går styrets mandat ut 31.12.2000. På vegne av NUUM ba hun derfor styret om å bli sittende fram til 30.6.2001, slik at en i løpet av våren 2001 får avklart hvor fortsettelsen av prosjektet formelt skal etableres. Når dette er avklart i løpet av våren vil det oppnevnes et nytt styre. Stray Lien takket for det flotte arbeidet styringsgruppa har gjort så langt.

Vedtak: Styret sa seg villig til å bli sittende fram til 30. juni 2001.
NUUM har bekreftet at de ikke behøver et skriftlig svar i og med at dette ble vedtatt med Stray Lien til stede.

Inger Stray Lien ga også en utfyllende utredning om bakgrunnen for notatet som var sendt ut fra UiO med hensyn til å etablere en driftsorganisasjon for videreutvikling og drifting av basene som lages i Museumsprosjektet.

I og med at det nå er klart at prosjektet fortsetter, kan universitetene se bort fra dette notatet og heller forholde seg til det styret vedtok som framdriftsplan 18. mai. Dvs at driftsorganisasjonen inngår som en del av prosjektet videre og at denne finansieres av egenandelene fra universitetene.

Styret fortsatte diskusjonen om prosjektets framtid og det å få etablert en 5-års plan for prosjektet videre.

I framdriftsplanen fra styremøtet 18. mai ble det lagt vekt på å få til en formell samarbeidsavtale mellom de fire universitetene. Dette ønsker styret nå å ta fatt i.

Vedtak: Styret vil holde et arbeidsseminar der en lager utkast til en samarbeidsavtale som kan legges fram for de fire universitetsledelsene.
På seminaret vil en også lage en 5-årig plan for prosjektet videre.

Adm. leder skal lage plan for dette seminaret til neste styremøte.

   

Sak 19/2000

 

Eventuelt

Neste styremøte skal holdes i Trondheim 14. desember. Sted og klokkeslett vil en komme tilbake til i innkallingen.

     
:  
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
:  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no