Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Mandag 29. januar 2001 kl. 10.00 - 17.00
Møtested:   NTNU
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Geir Mathiassen (UiTø), Thor Bjørn Arlov (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Arne Røkkum (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     

Sak 01/2001

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 27.10.00 og 14.12.00

Referater, innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.

   

Sak 02/2001

 

Utarbeidelse av avtaleutkast og plandokument

Kort orientering fra styreleder om møtene med museumsledelsene rundt om i landet om museumsledelsenes syn og innspill til samarbeidsavtale og plandokument. 1. Gjennomgang av framlagte forslag til samarbeidsavtale. Vedtak: Rangsæter skal foreta vedtatte endringer og sende avtalen til juridisk vurdering. Prosjektdirektivet skal revideres. Samarbeidsavtale og forslag til nytt prosjektdirektiv skal sendes til styret for vurdering før utgangen av uke 6. 2. Gjennomgang av forslag til plandokument. Arlov kom med revidert disposisjon for plandokumentet som ble nøye diskutert. Vedtak: Plandokumentet skal utformes etter den nye disposisjonen. Adm. leder har ansvar for å utforme nytt forslag til plandokumentet og skal sende dette ut på høring til styremedlemmene. Plandokumentet bør være ferdig til 1. mars.

   

Sak 03/2001

 

Eventuelt

Vitenskapsmuseet har bedt styret om å ta initiativ til at det etableres et hurtigarbeidende utvalg som skal definere begrepet artsdatabank. Styret vurderer å sende brev til MD der en sier at prosjektet kan ta på seg arbeidet med å få definert begrepet, men der en ber om innspill til hva MD ønsker

Vedtak:Ore skal snakke med DN før en går noe videre med denne saken.

Neste styremøte skal holdes i Tromsø 3. mai 2001.
     
 
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
:  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no