Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Torsdag 3. mai 2001, kl. 11.00 - 16.00
Møtested:   NTNU
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Geir Mathiassen (UiTø), Thor Bjørn Arlov (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir E. Søli (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     

Sak 04/2001

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 29.01.01

Referat, innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. Verken styrerepresentant eller vararepresentant fra UiO kunne stille til møtet. Geir Søli fra Zoologisk museum stilte i stedet som observatør fra UiO

   

Sak 05/2001

 

Endelig regnskap 2000

Kort gjennomgang av regnskapet for år 2000.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

   

Sak 06/2001

 

Orienteringssaker

Kort orientering om møtet i MD 3. april.

Kort orientering fra styreleder om møtene med museumsledelsene og universitetsledelsen ved UiO.

Kort status for arbeidet med samarbeidsavtalen og prosjektdirektivet: Forslag er sendt ut til universitetene og museumsledelsene med høringsfrist til 15. mai. Styrets representanter vil følge denne saken videre ved sine respektive universiteter.

Kort statusrapport for arbeidet og framdriften i prosjektet fra faglig og administrativ leder. Diskusjon om salg av digitale bilder. Styret mener det bør kunne diskuteres om prosjektet/driftsorganisasjonen skal ha en prosentandel av salgsinntekter på digitale bilder som et bidrag til å finansiere driften av basene.

   

Sak 07/2001

 

Museumsprosjektets rolle i etableringen av en artsdatabank

1. Deltakelse i det hurtigarbeidende utvalget som skal utrede artsdatabanken KUF har gitt signaler om at de ønsker en representant fra prosjektet til å delta i det hurtigarbeidende utvalget, men prosjektet avventer en formell forespørsel fra KUF.

2. Museumsprosjektet - et nødvendig ledd for å kunne etablere en artsdatabank? En kort gjennomgang av Stortingsmelding 42 ved Geir Søli. Den nyutgitte stortingmeldingen bekrefter at Universitetsmuseenes samlinger og en digitalisering av disse er et nødvendig ledd i etableringen av en artsdatabank. KUFs kapittel i stortingsmelding 42 er svært positiv til prosjektets arbeid og fastslår at det arbeidet som er påbegynt gjennom Museumsprosjektet bør fullføres.

Adm. leder skal sjekke når stortingsmeldingen skal behandles i Stortinget, og av hvilken komite.

   

Sak 08/2001

 

Finansieringen i 2001

Stortingsmelding 42 slår fast at prosjektet får tildelt 3 millioner fra KUF og 3 millioner fra MD i 2001. Pengene fra KUF er allerede kommet inn på konto.

   

Sak 09/2001

 

Eventuel

Styrets mandat går ut 30 juni 2001. I den forbindelse ønsker styret å lage en erfaringsrapport som skal overføres til det nye styret. Punkter en ønsker å ha med ble diskutert på møtet. Vedtak: Etter innspill fra styremedlemmene skal adm. leder lage utkast til en Styrets beretning til neste styremøte.

Neste og avsluttende styremøte skal holdes i Trondheim 21. juni 2001.

   
     
 
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
:  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no