Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Torsdag 21. juni 2001, kl. 12.00 - 16.00
Møtested:   NTNU
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Geir Mathiassen (UiTø), Thor Bjørn Arlov (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir E. Søli (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     

Sak 10/2001

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 3.05.01.

Referat, innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.Referat, innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. Styrerepresentant eller vararepresentant fra UiO kunne ikke stille til møtet, og Geir Søli fra Zoologisk museum stilte også denne gangen som observatør fra UiO.

   

Sak 11/2001

 

Samarbeidsavtale og prosjektdirektiv

Kort orientering om høringsutkastene fra de fire universitetene og arbeidet som er gjort i forhold til disse. NUUM hadde høringsutkastene/endringsforslagene med kommentarer fra prosjektet opp til diskusjon og vurdering på sitt møte 6. juni. NUUM ønsket noen justeringer i forhold til de endringene prosjektet hadde gjort i samarbeidsavtale og prosjektdirektiv og ba om at disse måtte godkjennes av Museumsprosjektets styre.

Vedtak: Vedtak: Justeringene NUUM ønsket i forhold til siste utkast til samarbeidsavtale og prosjektdirektiv ble godkjent.

NUUM vil nå føre inn disse endringene før samarbeidsavtalen sendes til universitetenes rektorer for underskrift.

   

Sak 12/2001

 

Utforming av styrets beretning

Siden det nye styret viser seg å ha med flere medlemmer fra det gamle styret, ønsker en å lage et nytt utkast il styrets beretning i forhold til den utformingen en hadde planlagt ved forrige styremøte. Ideer og stikkord til ny utforming ble diskutert på møtet. Adm. leder har ansvaret for å utforme et utkast som sendes til styrets medlemmer på sirkulasjon.

   

Sak 13/2001

 

Kort orientering v/Ore fra det første møtet i KUFs hurtigarbeidende utvalg for utredning av artsdatabankbegrepet.

Brev fra rektor Kåre Norum med oppnevning av styreformann og nytt styre til Museumsprosjektet. Professor Bjarne Hodne er bedt om fortsette som styreleder. Ellers er det nye styrets sammensetning som følger: UiB: Bjarne Meidell (vara: Frode Storås). UiT: Geir Mathiassen (vara: Dikka Storm). UiO: Geir Søli (møtende vara: Susan Matland). NTNU: Solveig Bakken (vara: Kurt Alterskjær).

2. Museumsprosjektet - et nødvendig ledd for å kunne etablere en artsdatabank? En kort gjennomgang av Stortingsmelding 42 ved Geir Søli. Den nyutgitte stortingmeldingen bekrefter at Universitetsmuseenes samlinger og en digitalisering av disse er et nødvendig ledd i etableringen av en artsdatabank. KUFs kapittel i stortingsmelding 42 er svært positiv til prosjektets arbeid og fastslår at det arbeidet som er påbegynt gjennom Museumsprosjektet bør fullføres.

Adm. leder skal sjekke når stortingsmeldingen skal behandles i Stortinget, og av hvilken komite.

   

Sak 14/2001

 

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt. Første styremøte for den nye styringsgruppen vil planlegges etter ferien.

   

   
     
 
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
:  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no