Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Mandag 22. oktober 2001, kl. 11.00 - 16.00
Møtested:   UiO
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir E. Søli (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     

Sak 15/2001

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 21.06.01.

Referat, innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. Styrerepresentant og vararepresentant fra UiTø ble forhindret fra å stille, så Tromsø var derfor ikke representert på møtet.

   

Sak 16/2001

 

Regnskap 1. halvår

Kort gjennomgang av regnskapstallene. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer. Styret ble orientert om sannsynlig underskudd ved årsslutt da salg av tjenester til Riksantikvaren og DN ikke har gått i orden av ulike årsaker.

Styret ble ellers orientert om problemer ledelsen har hatt med å få ut de 3 millioner kronene prosjektet fikk bevilget fra MD for 2001. Pengene er kanalisert via DN som ønsker en kontrakt/skriftlig avtale på ytelse av tjenester før pengene betales ut. Forslag til avtale fra DN ble godkjent av styret og en regner det derfor nå som sikkert at MD-midlene kommer inn før året er omme.

   

Sak 17/2001

 

Artsdatabanken er i ferd med å etableres. Hvordan vil/bør dette virke inn på det videre arbeidet i Museumsprosjektet?

Denne saken ble spesielt aktuell da forslaget til statsbudsjett for 2002 bare har 3 millioner til prosjektet liggende inne. Noe som betyr en halvering av den eksterne finansieringen. Halveringen skyldes at MD betrakter årets bevilgning som en engangsforeteelse, mens KUF hadde regnet med at vi ville få 3 mill fra MD også til neste år.

Styret ønsker å lage en liste over hva som skjer dersom Museumsprosjektets bidrag til artsdatabanken bortfaller i forhold til den politiske målsettingen som er uttrykt i diverse offentlige dokumenter. Det skal så stiles et brev til KUF der dette påpekes og der en ber KUF ta ansvar for å få til en fortsettelse av prosjektet. Administrativ leder fikk ansvaret for å utforme dette.

   

Sak 18/2001

 

Orienterings- og drøftingssaker

  1. Kort orientering v/Ore fra åpningen av fotobasen i Tromsø. Siden den offisielle åpningen har interessen for nettstedet vært formidabel. I løpet av de tre første ukene ble det foretatt ca 1, 9 millioner filnedlastinger, noe som overskrider alle forventninger.
  2. En datateknisk statusrapport - kort orientering om hva systemutviklergruppa arbeider med både med drifting av baser og utvikling av nye. For tiden arbeides det med foto, gjenstandsbasen for arkeologi, topografisk arkiv, en bibliografidatabase, botanikkbasen og en testversjon for zoologibasen.
  3. Koordinering av aktiviteten på tvers av museene. En bør i større grad få til et samarbeid på tvers av delprosjektene for å utnytte den fagekspertisen som finnes, til felles beste for alle fagmiljøene. Styret ønsker sette av penger til fagseminarer for å diskutere dette.
    Museene bør også sørge for at det opprettes nasjonale redaktører for de ulike taksonregisterne, slik at det er nasjonal enighet om de taksonregisterne som legges i basene.
  4. Samarbeid Museumsprosjektet og Museene - også utover registreringsvirksomheten. Museumsprosjektet ønsker å få til et mer formelt og forbedret samarbeid med fagmiljøene også etter at selve registreringsvirksomheten er lagt ned. En har i dag visse problemer med å få fagmiljøene til å forholde seg til prosjektet når fagkonsulentene forsvinner. Dette må forbedres med økt informasjonsvirksomhet fra vår side og gjennom formelle avtaler med museumsledelsene.

   

Sak 19/2001

 

Eventuelt

Problemer med å få ut 3 millioner kroner bevilget fra MD inneværende år ble meldt som sak under Eventuelt. Saken ble drøftet under Sak 16. Manglende finansiering for 2002 ble og så meldt som sak under Eventuelt. Saken ble drøftet under Sak 17.

Neste styremøte holdes i Bergen 26. november 2001.

   

   
     
 
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
     
:  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no