Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
  

Møtereferat

    
Møtetid:     Onsdag 23. januar 2002, kl. 10.30 - 15.30
Møtested:  UiT
Til stede:  Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Geir Mathiassen (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Øyvind Eide (prosjektledelsen)
   
Referent:  Øyvind Eide
   
   

Sak 1/2002

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 26. november 2001

Referat, innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.

Styrerepresentanten fra UiO var forhindret fra å stille, men vararepresentanten var til stede.

Rekkefølgen på behandlingen av sakene ble endret for å innpasse sak 4/2002 på et tidspunkt som passet for museumsledelsen.

   

Sak 4/2002

 

Informasjonsmøte med museumsledelsen i Tromsø

Fra museet møtte administrativ leder Else Bottengård og faglig leder Dikka Storm. Fra universitetet sentralt møtte forskningsdirektør Ingvild Broch.

Det ble fra museets side lagt vekt på at man må arbeide aktivt for at databasene utviklet gjennom prosjektet blir benyttet av studenter og forskere. Dette innebærer et behov for å styrke de ansattes IT-kompetanse. Det bør i langt større grad komme vitenskapelige publikasjoner som viser bruk av databasene i forskning. Videre ønsker man at arbeidet med å konkretisere etterorganisasjonens struktur iverksettes så snart som mulig.

Styreleder orienterte om Museumsprosjektets videre planer og økonomiske situasjon. Han knyttet prosjektets databaser opp mot Kvalitetsreformen, ved at man kan øke studieeffektiviteten ved å redusere tiden som går med til kildesøk.

Det var enighet om at en konferanse med museumsledelsene der man kan diskutere slike spørsmål bør gjennomføres i løpet av våren 2002. Museums- og universitetsledelsen var innstilt på å bistå i arbeidet med å sikre prosjektet videre finansiering dersom det skulle bli behov for det.

   

Sak 2/2002

 

Regnskap 2001

Regnskapet for 2001 ble godkjent uten kommentarer.

   

Sak 3/2002

 

Finansiering og justering av budsjett 2002

Styreleder orienterte om status for arbeidet med å sikre de 3 millionene som mangler for å opprettholde driften i 2002. Stortingets Energi- og miljøkomite forutsetter i sin innstilling at Miljøverndepartementet i samarbeid med Utdannings- og forskningsdepartementet sørger for at arbeidet med å lage en databank basert på vitenskapsmuseenes samlinger sikres. UiO har sendt et brev til Utdannings- og forskningsdepartementet der man ber departementet ta kontakt med Miljøverndepartementet for å sikre finansieringen. Styret vil bli holdt løpende orientert om den videre utviklingen.

Muligheter for økning av fagkonsulentenes lønn fra 1. juli 2002.
Styret har et ønske om å øke fagkonsulentenes lønn. Siden underskuddet i 2001 ble lavere enn antatt ved forrige styremøte, er det rom for en økning fra 1. juli. Imidlertid ønsker man ikke å gjøre noe vedtak før de 3 millionene i årets budsjett blir endelig avklart. Hvordan en slik økning skal gjennomføres i praksis, må utredes.

   

Sak 5/2002

 

Diverse orienteringssaker

1. Møte med universitetsledelsen ved UiO. Ore orienterte om et møte med universitetsdirektør Tor Saglie og assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien ved UiO. Problemet med å sikre de resterende 3 millioner ble diskutert og man ble enige om at UiO skulle ta kontakt med Utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet. Det ble også diskutert muligheter for en permanentisering av Museumsprosjektet.

2. Møte med økonomi- og museumsledelsene ved UiO om egenandel 2001 og 2002. Ore orienterte om et møte mellom UiOs økonomi- og budsjettdirektør, ledelsen ved de to museene i Oslo og Museumsprosjektet. ěkonomidirektør Stein Helgesen bekreftet at de 160.000,- som fortsatt ikke er innbetalt av UiO for 2001, samt hele egenandelen for 2002, vil bli overført Museumsprosjektet.

3. Faglig drift. Ore orienterte om status for databaseutviklingen. En synlig effekt av arbeidet var i 2001 etableringen av den digitale fotoutstillingen ved Tromsø Museum. Dette medfører også at oppgraderte databaseløsninger for foto er klart til bruk for andre fagområder. De arkeologiske gjenstandsbasene og topografisk arkiv er i bruk, samtidig som systemene utvikles videre. På den naturhistoriske siden er basene for mose, sopp og karplanter tatt i bruk, mens insektbasene også er klare. Alle databasene ligger nå i ett rammeverk.

4. EU-prosjektet ARENA. Eide orienterte om arkeologiprosjektet Archaeological Records of Europe - Network Access, som fikk grønt lys fra EU i desember. Prosjektet finansieres under Culture 2000-programmet, koordineres av universitetet i York og har partnere i seks land. Museumsprosjektet er norsk partner i prosjektet som går fra desember 2001 til november 2004.

   

Sak 6/2002

 

Diverse drøftingssaker

1. Konferanse med museumsledelsene, de delprosjektansvarlige og fagkonsulentene. Mulig innhold og målgruppe for en slik konferanse ble drøftet. Styret besluttet å komme tilbake til saken på neste møte. Matland informerte om et initiativ fra museumsledelsene i Oslo for et møte mellom Museumsprosjektet og ledelsene ved alle universitetsmuseene. Styret avventer invitasjon til et slikt møte.

2. Fortsatt bruk av innskrivere fra Aetat, nye regler for tilskudd. Eide orienterte om problemene med Aetat i forbindelse med nye regler for tilskudd til sysselsetting i offentlig sektor, regler som ennå ikke er klare. Styret kommer tilbake til saken på neste møte.

   

Sak 7/2002

 

Eventuelt

Ingen saker ble innmeldt.

 

Neste styremøte holdes i Trondheim 8. mars 2002.

   
   
   
   
Kopi til:  Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
   
  

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no