Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:   Onsdag 30. august 2002, kl. 9.00-13.30
Møtested:   UiO
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Geir Mathiassen (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir Søli (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Øyvind Eide (prosjektledelsen)
     
Referent:   Øyvind Eide
     
     

Sak 16/2002

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 8. mars 2002

RReferat, innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.

Sak 17/2002

 

Regnskap 1. halvår.

Det ble påpekt at order ”driftsbudsjettene” i merknad 2 i regnskapet vedlagt innkallingen bør erstattes med ”utstyrsbudsjettene”. Det underforbruk man ser i første halvår vil brukes i siste halvår, bl.a. fordi alle fagkonsulentene fikk et ekstra lønnstrinn ved justeringsoppgjøret 1. august. Det var enighet om at man i neste års busjett bør skille ut drift av databaser og systemer som egen post.

     

Sak 18/2002

 

Finansiering av 2003 for resten av prosjektperioden

Ut fra de signaler som har kommet, kan Museumsprosjektet påregne inntekter for 2003 på kr. 6,5 millioner, som utgjøres av universitetenes egenandel på 3,5 millioner og 3 millioner fra UFD. Det har ikke dukket opp nye inntekter siden forrige styremøte, og seminaret på Tøyen 31. mai førte heller ikke til noe i denne forbindelse.

Man ble enige om at en kontakt til Universitets- og høyskoleutvalgets leder Kirsti Koch Kristensen er nødvendig. Meidell tar på seg dette. Videre bør man sende et brev til universitetsmuseene før møtet i Bergen 11. september. Styreleder og prosjektledelsen vil stå for dette.

Økning av egenandlene ble diskutert. For å kunne videreføre prosjektet med samme budsjett som i 2002 uten andre eksterne inntekter enn 3.000.000 fra UFD må egenandelene økes til 2.100.000 for Oslo og 1.400.000 for hvert av de andre universitetene. For å få til dette, må prosjektets resultater synliggjøres. Andre mulige finansieringskilder bør også kontaktes.

Styret besluttet å ikke starte en nedbemanningsprosess nå, men å komme tilbake til saken på neste styremøte.

Et notat fra Bergen Museum, ”KHS og Museumsprosjektet”, ble framlagt på møtet og vedlegges dette referatet.

 

     

Sak19 /2002

 

Digitalisering av kildemateriale for humanistisk forskning.

Eide orienterte kort om arbeidet som er utført av ham og Ore. Man avventer reaksjon på kartleggingen fra NFR, og håper på et fortsatt samarbeid. Vi bør anbefale NFR å holde en idedugnad så snart som mulig for å diskutere retninger for det videre arbeidet.

     

Sak20 /2002

 

Forholdet mellom Museumsprosjektet og HF-fakultetet

HF-fakultetet ved UiO ønsker en formalisering av forholdet mellom Museumsprosjektet og fakultetet. Dette vil man arbeide videre med på neste styremøte.

 

     

Sak21 /2002

 

Samarbeid mellom Museumsprosjektet og museene – hvem har ansvar for hva?

 

     

Sak22 /2002

 

Utredning om databaseløsninger for Museumsprosjektet

Styret takker for en god utredning som besvarer spørsmålene som ble stilt i juni. Man var enige om at det er svært viktig at konservatorene samarbeider om sine krav til systemutviklingen, jfr. sak 21/2002.

 

     

Sak23 /2002

 

Forberedelse av samtale mellom styret og Tøyenmiljøet

Styret diskuterte saken og ble enige om at både alternativ 1 og 2 i utredningen fra Ore og Holmen er i samsvar med prosjektdirektivet. Styret kan således godta begge alternativene.

 

     

Sak24 /2002

 

Diverse orienteringssaker

1. Nye sentraler. Eide orienterte om de to nye registreringssentralene i Oslo og Kongsvinger som startes opp med det første. Sentralene er planlagt for til sammen 35 innskrivere som arbeider for Museumsprosjektet på halv tid.

2. Bruk av innskrivere fra Aetat. Eide orienterte kort om de problemer man har med å skaffe gode innskrivere lokalt ved museene. Det ser ikke ut til å komme nye tiltak fra Aetat som vil bedre situasjonen med det første.

3. Brev fra UKM vedr. ferdigstilling av gjenstandsbase. Brevet er besvart av prosjektledelsen. Ore orienterte om dette.

 

     

Sak25 /2002

 

Eventuelt

Ingen saker ble innmeldt.

Dato for neste styremøte: 20. september.

     
     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no