Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:   Onsdag 20. september 2002, kl. 9.00-13.30
Møtested:   UiO
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Karl Frafjord (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir Søli (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Øyvind Eide (prosjektledelsen)
     
Referent:   Øyvind Eide
     
     

Sak 26/2002

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 30. august 2002

Referat, innkalling og saksliste ble godkjent, men det ble påpekt at det i innkallingen var angitt feil dato for forrige styremøte.

2 studenter fra humanisitsk gradssemester var til stede som observatører under møtet, med unntak av under sak 30/2002. Dagsorden ble endret slik at denne saken ble behandlet til slutt.

Sak 27/2002

 

Finansiering av 2003

Pr. i dag har prosjektet sikret inntekter for 2003 på kr. 6,5 mill. Man diskuterte ulike strategier for å sikre prosjektet et budsjett det kan leve med. Man ble enige om at man ikke skulle starte nedbemanning ennå.

Styreleder sendte 3. september et brev til alle universitetsmuseene og til Universitets- og høyskoleutvalget v/ Kirsti Koch Christensen der behovet for å sikre en finansiering som minst er lik den for 2002 påpekes. I følge Christensen har hun tatt opp saken med utdanningsminister Kristin Clemet. Styreleder arbeider også med å etablere kontakt med ledelsen i Stortingets Energi- og miljøkomité om saken. Det er viktig at det oppnås fortåelse for at et budsjett på 6,5 mill. fører til en utfasing av prosjektet, og for hvilke konsekvenser dette vil ha.

Det ble også diskutert en økning av egenandelen, jfr. siste møte. Dette ville sikre prosjektet en minimumsfinansiering fra sikre kilder, med 6,3 mill. fra universitetene og 3 mill. fra UFD.

Man ble enige om å be rektor Underdal ved UiO om å ta opp saken med miljøvernminister Børge Brænde.

Dette bør også sees i sammenheng med Riksrevisjonens granskning av museene. I mange tilfelle vil digitalisering også være en form for sikring.

Det er viktig at universitetene i større grad enn i dag tar i bruk de databasene som er bygd opp gjennom Dokumentasjonsprosjektet og Museumsprosjektet, slik at det blir tydeligere hva som kan oppnås ved slikt arbeid.

     

Sak 28/2002

 

Samarbeid med NFR/KS og HF-miljøene ved universitetene

Eide orienterte om hvordan brevet fra NFR vedlagt innkallingen blir besvart. Spørsmålet om prioritering av samlinger for digitalisering vil besvares med en oppfordring til å avholde en idédugnad, mens spørsmålet om et nasjonalt koordinerende organ besvares med en skisse til et slikt organ.

Kartleggingen vi har utført er en del av en større kartlegging av infrastruktur for forskning. Det er viktig at dette arbedet fører til at man sikrer vitenskapelighet i arbeidet med digitalisering av forskningsressurser, lik at de digitale samlinger man bygger opp er etterprøvbare.

 

     

Sak29 /2002

 

Forholdet mellom HF-fakultetet v/UiO og MP

Man venter fortsatt på innspill fra fakultetet. Saken tas opp på neste styremøte.

     

Sak31 /2002

 

Faste registreringsarbeidsplasser

Eide orienterte om et arbeid som har pågått i noen måneder der målet er å konvertere arbeidsplasser fra Aetat-finansierte Unireg-plasser til faste arbeidsplasser. Dette vil skje som et samarbeid mellom norske og samiske forskningsinteresser. Vi hadde et orienteringsmøte med en statssekretær i Kommunaldepartementet i sommer, og man vurderer nå hvordan saken best kan følges videre.

 

     

Sak32 /2002

 

Diverse orienteringssaker

Oppstart av nye sentraler, nedleggelse av gruppe. Eide orienterte om oppstarten av de to nye Unireg-sentralene, en i Kongsvinger og en på Kringsjå i Oslo. Det ser samtidig ut til at registreringsgruppa i Holmestrand legges ned; foreløpig gjelder dette kun høsten 2002, men det er ikke sikkert den kommer i gang igjen våren 2003.

Museumsprosjektet disponerer nå følgende Unireg-sentraler med til sammen 70 plasser:

 

     

Sak33 /2002

 

Eventuelt

Under dette punktet besvarte styrerepresentantene spørsmål fra observatørene.
Deretter forlot observatørene møtet.

 

     

Sak30 /2002

 

Brev fra NHM vedr. systemutvikling

Det vedlagte brev fra NHM datert 6. september ble diskutert, sammen med et oppfølgende brev fra samme sted datert 16. september. Styret er tilfreds med at UNM går inn for alternativ 1. Med hensyn på forutsetningene i brevet av 6. September finner styret disse uproblematiske, med unntak av nummer 3 og de to siste.

Forutsetning 3 om at Museumsprosjektet stiller tilstrekkelige ressurser gjelder så langt arbeidet med karplantedatabasen for UNM ikke fortrenger allerede planlagte og løpende aktiveter ved de andre museene. Enhet for digital dokumentasjon ved HF (DOK) har sagt seg villig til å yte ekstra så langt råd er på timebasis under forutsetning av at dette blir fullt ut kompensert i 2003, noe styret garanterer. Størrelsen avhenger imidlertid av finansieringen for 2003.

Forutsetning 6 om en videre utviklingsplan kan en ikke forholde eg til før finansieringen for 2003 er på plass. Det er for øvrig en del av styrets mandat selv å bestemte en prioriteringsplan for bruk av ressursene i 2003.

Hva angår forutsetning 7 bør en eventuell evaluering av prosjektarbeidet initieries av oppdragsgiver og helst omfatte alle deler av prosjektet, også den displinspesifikke registreringen av samlingene og kvaliteten på dataene i museene. Styret velger derfor å se bort fra denne.

Man ble enige om å sende to brev til UNM. Ett svar på brevet av 6/9 med innhold som skissert ovenfor, og ett svar på kravspesifikasjonen i brevet av 16.september der man påpeker hvilke punkter i brevet av 16/9 som er uklare og foreslår presiseringer.

Dato for neste styremøte: 28. oktober.

     
     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no