Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:   Mandag 28. oktober2002 kl. 10.00-14:30
Møtested:   UiO
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Karl Frafjord (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir Søli (UiO), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Øyvind Eide (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     
     

Sak 34/2002

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 20. september 2002

Referat, innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.

Assisterende universitetsdirektør i Oslo Inger Stray Lien var invitert til å være med på deler av møtet.

Sak 35/2002

 

Finansiering av 2003

Pr. i dag har prosjektet sikret inntekter for 2003 på kr. 6,5 mill, men det er gjort ulike framstøt for å få økt denne summen:
Innspill til MD:

Rektor ved UiO har skrevet brev til Statsråd Børge Brende og bedt om et møte, der han vil be MD om å støtte prosjektet.

Styreleder og Adm. leder har vært i møte med lederen for Miljø- og energi komiteen på Stortinget for å be komiteen om å øremerke midler til prosjektet under Kap. 1410, post 21.

Øke egenandelene:

Tromsø Museum, Bergen museum og Vitenskapsmuseet har alle bedt om økte rammer for å kunne øke egenandelene til Museumsprosjektet i sine budsjettdokumenter til de respektive Universitetsledelsene.

UKM har muntlig bedt UiO om å gjøre det samme. NHM har til nå ikke bedt om økt finansiering av Museumsprosjektet.

Videre tiltak:
Prosjektet vil sende brev til ledelsen ved UiO og be om penger til server og raid. Dette kan i så fall regnes inn som en del av UiOs egenandel.

En vil sende brev til UFD der en ber om å få kompensert økte lønnskostnader pga. økt pensjonsinnskudd.

På det nåværende tidspunkt er en økning av finansieringen, utover de 6,5 mill høyst uklar. Vi må avvente budsjettbehandlingen både i Stortinget og på Universitetene før vi vet hvilke rammer prosjektet får i 2003.

     

Sak 36/2002

 

Budsjettskisse 2003

Siden finansieringen er usikker diskuterte styret ulike budsjettalternativer etter en kort orientering fra Rangsæter om budsjettskissene som var sendt ut.

Vedtak: Prosjektledelsen følger opp de ulike budsjettmodellene alt etter hvor mye penger som kommer inn og hvor de kommer fra.

Det skal skrives brev til rektorene ved alle fire universitetene (oppdragsgiver), der de ulike budsjettalternativene legges fram og der Styret ber om å få bli løst fra sitt mandat hvis prosjektet avsluttes til sommeren 2003.

 

     

Sak37 /2002

 

Korrespondanse med NHM vedr. systemutvikling og forutsetninger for at NHM ønsker å delta videre i prosjektet

Museumsprosjektet har i brevs form bedt om svar på om NHM har fått oppfylt sine forutsetninger for en videre deltakelse i Museumsprosjektet. Det ble presisert at Museumsprosjektet måtte ha svar til styremøtet 28. oktober.

Skriftlig svar er ikke avgitt, noe styringsgruppen beklaget meget sterkt.

Søli orienterte om årsaken til forsinkelsen av svarbrevet fra NHM og redegjorde kort for en skisse til brev som var diskutert på Tøyen. Styret fant det umulig å forholde seg til dette så lenge skriftlig svar ikke foreligger.

Vedtak: Når skriftlig svar foreligger vil styreleder i samarbeid med prosjektledelsen utforme forslag til svar som så vil diskuteres på et telefonmøte med styringsgruppen.

     

Sak38 /2002

 

Eventuelt

Rangsæter ba om at styret måtte be NHM om å oppnevne ny delprosjektansvarlig for Delprosjekt nordiske og arktiske karplanter. Søli kunne informere om at dette allerede er gjort.

Neste styremøte avventes til en har fått avklaring på budsjettsituasjonen for neste år.

     
     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no