Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:   Mandag 28. april 2003, kl. 11.00-16.00
Møtested:   NTNU
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO, styreleder), Arne Nilssen (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir Søli (UiO), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen) Ledelsen ved Vitenskapsmuseet, direktør Axel Christoffersen og underdirektør Kurt Alterskjær, var invitert til møtet. De deltok i tidsrommer 12.00 – 14.00
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     
     

Sak 8/2003

 

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling ble godkjent uten kommentar, sakslisten ble godkjent, men en ny sak ble meldt inn.

Sak 9/2003

 

Møte lokal museumsledelse for gjensidig orientering

Orientering fra Christian-Emil Ore om samarbeidet med VM så langt, både på kulturhistorie og naturhistorie. Ledelsen ved VM orienterte om sitt syn på Museumsprosjektets arbeid og museets prioriteringer i så måte.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

     

Sak10/2003

 

Orienteringssaker

- Generell status: administrativ leder orienterte om den økonomiske situasjonen og framdriften i prosjektet. Videre at administrativ leder og faglig leder hadde diskutert å redusere den administrative ledelsen i prosjektet med 20 % fom. 1. juni og inntil videre.

- Artsdatabanken: administrativ leder orienterte om kontakt med UFD i så måte. Solveig Bakken orienterte om informasjon VM har fått så langt i denne saken. Alle venter nå på neste innspill fra UFD, men det er viktig at Museumsprosjektet posisjonerer seg som samarbeidspartner for artsdatabanken. Arne Nilssen orienterte om notat skrevet ved Fagenehet for Zoologi TMU angående deres syn på et framtidig samarbeid med artsdatabanken.

- Strateginotat fra fagenhet for Botanikk TMU: Kort orientering fra Arne C. Nilssen

- Tiltaksmarkedet: Adm leder orienterte om samarbeidet med aetat og kostnadene ved bruk av tiltaksplasser.

- UniReg-sentralene: kort orientering om oppstart av ny sentral på Flisa, planlegging av nye sentraler i Trondheimsområdet og Bergensområdet, samt at Museumsprosjektet har vært rådgivende organ i arbeidet som nå gjøres for at UniReg i Finnmark skal gjøres om til faste arbeidsplasser.

- Situasjonen i Oslo og Bergen etter 1. juni: kort orientering fra Meidell om arbeidet i Bergen med å sikre fagkonsulentene videre. Det ser ut til at Bergen kan lykkes med å sikre to hele stillinger ut året. Søli kunne informere om at Oslo klarer å sikre alle sine fagkonsulentstillinger ut året.

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning, men ønsket at reduksjon av stillingen til administrativ leder skulle fremmes som egen sak 12.

 

     

Sak11/2003

 

Korrespondanse med NHM vedr. systemutvikling og forutsetninger for at UNM ønsker å delta videre i prosjektet

Kort orientering fra administrativ leder om møter med Inger Stray Lien (UiO)og Thore Desserud ved UNM.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og saken ble utsatt i påvente av nytt brev fra UNM

     

Sak12/2003

 

Reduksjon av stilling for administrativ leder (ny sak)

Kort orientering om fra administrativ leder om ønske om redusert stilling i Museumsprosjektet for å kunne utføre andre arbeidsoppgaver

Vedtak: Etter drøftinger ble saken utsatt til neste styremøte der saken skal forberedes med utfyllende underlagspapirer

 

     

Sak13/2003

 

Styringsdialogmøte med museumsledelsene (ny sak)

I følge samarbeidsavtalen skal det avholdes styringsdialogmøte mellom Museumsprosjektets styre og museumsledelsene en gang i året. Museumsprosjektet er invitert til å delta en time på NUUM-møtet som skal avholdes i mai

Vedtak: Styret fant det best å utsette styringsdialogmøtet til etter sommerferien for å få bedre tid både til forberedelser og til selve møtet. Administrativ leder fikk i oppgave å invitere til et møte i uke 36

 

     

Sak14/2003

 

Eventuelt

Neste styremøtet skal avholdes i forbindelse med styringsdialogmøte med museumsledelsene. Møtet vil avholdes i Oslo i uke 36.

     
     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no