Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:   Torsdag 18. september 2003, kl. 10.00-16.00
Møtested:   UiO
Til stede:   Bjarne Meidell (UiB, fungerende styreleder), Arne Nilssen (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Bjarne Meidell (UiB), Geir Søli (UiO), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     
     

Sak15/2003

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra møtet 28. april 2003

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat ble godkjent uten kommentar.

Sak16/2003

 

Regnskap 1. halvår 2003

Gjennomgang av regnskapet ved adm. leder.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

     

Sak17/2003

 

Orienteringssaker

- Framdrift: kort orientering fra fagligleder om arbeid og framdrift på drift og systemutvikling. Adm leder ga en kort orientering om framdriften på registreringen i delprosjektene.

- Stillingsforlengelser: Stillingene i sentraladministrasjonen vil nå bli forlenget helt ut 2005, men med forbehold om finansiering. Dette blir gjort siden en føler seg rimelig sikre på at dagens finansiering fortsetter ut 2005.

- UniReg-sentralene: kort orientering om sentralene ved adm. leder. Oversikt over sentralen følger vedlagt.

-Budsjettinnspill 2004: administrativ leder orienterte om første budsjettinnspill til UiO angående budsjett for 2004. Det legges til grunn samme ramme som for 2003.

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.

 

     

Sak18/2003

 

Museumsprosjektets plass/rolle i forhold til Artsdatabanken, GBIF, utarbeidelse av rødlistearter og kartlegging av biologisk mangfold

Kort orientering fra Bjarne Meidell om de ulike aktørene som vil ha interesse av Museumsprosjektets databaser og der styret må vurdere prosjektets rolle.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og vil ta saken tilbake til museene for informasjon og diskusjon. Styret ønsker en orientering om utfallet av GBIF-møtet som avholdes i Forskningsrådet 25. september. Geir Søli ville ha med følgende protokolltilførsel om UNM syn på saken:

”I følge Museumsprosjektets samarbeidsavtale, skal Museumsprosjektet ved prosjektets avslutning ha etablert en driftsorganisasjon som sikrer vedlikehold og videreutvikling av datasystemene (§ 1 Mål). Universitetets naturhistoriske museer og botanisk hage, UiO, forstår dette dit hen at driftsorganisasjonen skal være et rent serviceapparat for de involverte institusjoner for å drifte de datasystemer som har blitt utviklet gjennom Museumsprosjektet.
Driftsorganisasjonen skal følgelig ikke forholde seg direkte til eksterne aktører ved utveksling av data.

Når Museumsprosjektet nå ønsker å diskutere sitt forhold til Artsdatabanken, GBIF (Global Bidiversity Information Facility) og andre organisasjoner som arbeider med kartlegging av det biologiske mangfoldet nasjonalt eller internasjonalt, finner vi [UNM] grunn til å presisere dette, slik at prosjektet ikke løper faren for å etablere seg som en permanent organisasjon med oppgaver som faller utenfor prosjektets opprinnelige mandat. ”

     

Sak19/2003

 

Korrespondanse med NHM vedr. systemutvikling og forutsetninger for at UNM ønsker å delta videre i prosjektet

Kort orientering fra administrativ leder om korrespondanse siden forrige møte. UNM ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å samarbeide videre om modelleringen av databasene, men en har bekreftet at en vil følge samarbeidsavtalen og være med på utveksling av navnelister og data, slik at alle fire universitetene skal ha lik tilgang til alle data.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og sa seg tilfreds med denne løsningen.

 

     

Sak20/2003

 

Endring av stilling for administrativ leder

Kort gjennomgang av notat ved administrativ leder. Administrativ leder vil jobbe 20 % for DOK, men denne arbeidstiden vil kompenseres av Eide og kostnaden av DOK.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og sa seg tilfreds med løsningen som er gitt i notatet.

 

     

Sak21/2003

 

Etablering av en driftsorganisasjon

Faglig leder orienterte kort om arbeidsnotatet, med vedlegg, som lå ved saken og hvordan prosjektledelsen har tenkt seg arbeidsprosessen videre med denne saken.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og arbeidsplan fram til neste styremøtet ble vedtatt.

 

     

Sak22/2003

 

Valg av nytt styre – i henhold til samarbeidsavtalen

Mandatet for det nåværende styret går ut 31.12.2003

Vedtak: Styremedlemmene vil orientere sine respektive ledelser om saken.

 

     

Sak23/2003

 

Eventuelt

Neste styremøtet skal avholdes i Tromsø 22. oktober 2003. Dette blir et arbeidsmøte angående etablering av driftsorganisasjonen.

     
     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
     
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no