Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
  

Møtereferat

    
Møtetid:     onsdag 19. oktober, kl. 10.30-15.30
Møtested:  Vitenskapsmuseet
Til stede:  Bjarne Meidell (UiB), Karl Frafjord (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen)

Direktør Axel Christophersen og underdirektør Kurt Alterskjær var til stede under sak 19.

   
Referent:  Oddrun Rangsæter
   
   

Sak 16/2005

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endelig referat fra 19.4.05

Vedtak: Innkalling, saksliste og endelig referatet fra møtet 19.04.05 ble godkjent uten kommentar.

     

Sak 17/2005

 

Styreleders avgang

Prosjektledelsen orienterte om møte med universitetsledelsen ved UiO. Møtet var ment som et oppklaringsmøte i forhold til et møte mellom rektorene 16. september. Resultatet ble at styreleder ba rektor om å bli løst fra vervet som styreleder.

Vedtak: Styret deler styreleders oppfatning av at styret har blitt vist mistillit gjennom saksgangen i anledning møtet mellom universitetsledelsene 16. september. Styret støtter også styreleders aksjonsform i denne saken, men ut fra en helhetsvurdering og for å få til en videreføring av styrets arbeid ved det enkelte museum valgte styret likevel ikke å gå av. Alle representantene vil prøve å rydde opp i denne saken lokalt på sine respektive museer/universiteter.

Styret vil sende takkebrev til styreleder for en uvurderlig innsats gjennom mange år.

     

Sak 18/2005

 

Arbeidet med å etablere en driftsorganisasjon

- arbeid siden sist

kort orientering om møter, brev og e-poster mellom prosjekt/styreleder og universitetsledelsene siden forrige møte. Saksgang rundt universitetsledelsenes møte om driftsenheten 16. september hadde spesielt fokus, spesielt sett i lys av notat med oversikt over saksgangen i denne saken fra september 04 og fram til møtet 16.september 05.

Vedtak: Styret beklager sterkt saksbehandlingen i forbindelse med møtet 16. september. Styret ber om et referat fra møtet og at en får innsyn i NIFU-STEP-rapporten snarest råd er. Styret henviser til saksgangen og oppfordrer museumsdirektørene til et fellesmøte der de fire direktørene og deres respektiver styrerepresentanter er til stede.

     

Sak 19/2005

 

Møte lokal museumsledelse for gjensidig orientering

Arbeidet med å få etablert driftsorganisasjonen stod i fokus for orienteringen. Christophersen orienterte om møtet 16/9 og grunnen for at det er nedsatt et utvalg som skal utrede driftsenheten videre.

Christophersen tok ansvar for å ta initiativet til at samarbeidsavtalen forlenges i 2006, samt å minne institusjonene på at det må oppnevnes styrerepresentanter fra nyttår.

Vedtak: styret tok orienteringen til etterretning.

     

Sak 20/2005

 

Regnskapsrapport for årets 9 første måneder

Kort gjennomgang av regnskapsrapport

Vedtak: Regnskapsrapporten ble godkjent uten kommentar

     

Sak 21/2005

 

Orienteringssaker

- Faglig leder orienterte om møte med Artsdatabanken

- Adm. leder orienterte om bevilgningen på statsbudsjettet.

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.

     

Sak 22/2005

 

Eventuelt

Kort orientering om UniReg som nå er en del av randsonevirksomheten ved UiO.

Neste styremøte: 7. desember ved UiO

     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets naturhistoriske museer, Tøyen UiO
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
 
 
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no