Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
  

Møtereferat

    
Møtetid:     Onsdag 7. desember, kl. 10.00-15.30
Møtested:  Universitetet i Oslo
Til stede:  Annik M. Myhre (fungerende styreleder), Bjarne Meidell (UiB), Marit Hauan (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen).
   
Referent:  Oddrun Rangsæter

Utnevnelsen av styreleder skal formaliseres så snart som mulig. Møtet ble derfor enige om at Annik M. Myhre, som UiO har foreslått som styreleder, er fungerende inntil den formelle utnevnelsen er på plass.

   
   

Sak 23/2005

 

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til dialogmøte med universitetsledelsene ble meldt som sak under Eventuelt.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

     

Sak 24/2005

 

Velkommen til ny styreleder - presentasjon

Kort presentasjon av fungerende styreleder og styrets medlemmer.

     

Sak 25/2005

 

Årsplan 2006

Prosjektledelsen hadde en grundig gjennomgang av årsplanen for 2006 hvor de enkelte styremedlemmene kom med innspill og kommentarer. Styret anbefaler at prosjektledelsen og styreleder tar kontakt med GBIF-noden for å finne ut hva som forventes av Museumsprosjektet i et fremtidig samarbeid. Videre anbefaler styret at en legger føringer for bruk av fagkonsulentmidler i tildelingsbrevene til museene. Styret ønsker en bekreftelse når de endelige avtalene med UniReg er på plass.

Vedtak: Styret vedtok den foreslåtte årsplan for 2006, med de endringene som fremkom på møtet.

     

Sak 26/2005

 

Budsjett 2006

Kort gjennomgang av budsjettforslaget for 2006 ved administrativ leder.

Vedtak: Styret vedtok det foreslåtte budsjett for 2006, under forutsetning av at overføringene blir som antatt når regnskapet er ferdig.

     

Sak 27/2005

 

Rapporten fra NIFU-STEP – en gjennomgang

Faglig leder hadde en kort gjennomgang av konklusjonene i rapporten og styret diskuterte rapporten og de overordnete konklusjonene. Styret var enige om at rapporten fra NIFU-STEP hadde klart å få frem på en relativt balansert måte både de styrker og svakheter som preger et prosjekt av den omfang og kompleksitet som Museumsprosjektet har.

Vedtak: Styret tok NIFU-STEP rapporten til etterretning.

     

Sak 28/2005

 

Etablering av driftsenheten – status på det enkelte museum

Kort orientering fra de enkelte representantene.

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.

     

Sak 29/2005

 

Møteplan 2006

Det ble foreslått 5 styremøter i 2006 da prosjektet går inn i sitt siste år og det var viktig på et tidlig tidspunkt å sikre at alle styremedlemmene har anledning og setter av tid til å delta på styremøtene i 2006.

Vedtak: Styret vedtok en revidert møteplan for 2006.

Møteplanen er som følger: 6. mars, 20. april, 15. juni, 11. september og 28. november

     

Sak 30/2005

 

Eventuelt

Ny sak: Dialogmøte med museumsledelsene

Vedtak: Prosjektledelsen inviterer snarest museumsledelsene til styringsdialogmøte i Trondheim en av de foreslåtte dagene: 13, 14 eller 15 mars.

Vedlegg: Årsplan 2006

Budsjett 2006

     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
Bjørnar Sarnes, UiO
 
 
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no