Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
  

Møtereferat

    
Møtetid:     Mandag 6. mars, kl. 11.00-16.30
Møtested:  Vitenskapsmuseet, NTNU
Til stede:  Annik M. Myhre (styreleder), Bjarne Meidell (UiB), Marit Hauan (UiT), Solveig Bakken (NTNU), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen). Axel Christophersen, direktør ved Vitenskapsmuseet, var til stede under Sak 6, første punkt.
   
Referent:  Oddrun Rangsæter
   
   

Sak 1/2006

 

Godkjenning av innkalling og saksliste

Finansiering av Ores forskningstid ble meldt som sak under Eventuelt. Det samme ble endring av sted for neste styremøte.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

     

Sak 2/2006

 

Regnskap 2005

Kort gjennomgang av regnskapet for 2005 ved administrativ leder

Vedtak: Styret godkjente regnskapet for 2005.

     

Sak 3/2006

 

Justert budsjett 2006

Kort gjennomgang av justert budsjett ved administrativ leder.

Vedtak: Styret godkjente det justerte budsjettet.

     

Sak 4/2006

 

Økonomirapport januar og februar 2006

Kort orientering Museumsprosjektets regnskap for årets 2 første måneder ved administrativ leder.

Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.

     

Sak 5/2006

 

Samarbeidsavtale DigForsk AS

Administrativ leder hadde en kort gjennomgang av forslag til samarbeidsavtale og bakgrunnen for denne.

Vedtak: Styret vedtok at Museumsprosjektet skal inngå en samarbeidsavtale for 2006 med DigForsk AS.

     

Sak 6/2006

 

Orienteringssaker

- Møte lokal museumsledelse

- Registreringsvirksomheten v/Rangsæter

- Kontakt med GBIF v/Ore

- Status systemutvikling v/Ore

- Status årsrapport v/Rangsæter.

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.

     

Sak 7/2006

 

Rapporten fra Oftedalutvalget – en gjennomgang

Faglig leder hadde en gjennomgang av den foreløpige rapporten fra Oftedalutvalget, og presenterte prosjektledelsens syn på rapporten.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og ber styreleder og prosjektledelse om å utforme et brev til prosjektets eiere. I dette brevet skal en be om en snarlig avklaring på hvilke løsninger som velges til å drifte og videreutvikle museenes databaser. Dette ut fra ansvar overfor personalet og konsekvenser for prosjektets årsplan i 2006.

     

Sak 8/2006

 

Forberedelse til styringsdialogmøtet

Representanten fra Tromsø fratrådte møtet på denne saken, da hun skulle representere Tromsø museum i styringsdialogmøtet.

     

Sak 9/2006

 

Eventuelt

Ny sak a: Finansiering av Ores forskningstid.

Ny sak b: Plassering av neste styremøte.

Vedtak: Styret ba Ore om å lage et notat til neste styremøte og at dette settes opp på sakslisten til møtet. Neste styremøte, 20. april ble vedtatt flyttet til Bergen, mens styremøtet 15. juni skal legges til Tromsø.

Vedlegg: Justert budsjett 2006.

     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets kulturhistoriske museer, UiO
 
 
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no