Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
  

Møtereferat

    
Møtetid:     Torsdag 15. juni 2006, kl. 10.30-15.00
Møtested:  Museumsprosjektet, UiO
Til stede:  Annik M. Myhre (styreleder), Else Kleppe (UiB), Solveig Bakken (NTNU), Susan Matland (UiO), Christian-Emil Ore (prosjektledelsen), Oddrun Rangsæter (prosjektledelsen). Tromsø museum hadde meldt forfall til møtet. Bjørnar Sarnes, assisterende universitetsdirektør ved UiO, var til stede under Sak 13.

Ore var ikke til stede under sak 12

   
Referent:  Oddrun Rangsæter
   
   

Sak 10/2006

 

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

     

Sak 11/2006

 

Orienteringssaker

- Registreringsvirksomheten

Rapport fra arbeidet ved registreringsenhetene

- Status systemutvikling

Orientering om status, forsinkelser og omprioriteringer

- Årsrapporten for 2005

Orientering om arbeidet med rapporten som ble levert 1. april

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.

     

Sak 12/2006

 

Finansiering av forskningstermin for faglig leder

Kort gjennomgang av saken ved styreleder.

Vedtak: Styret ser det som viktig at resultatene fra Museumsprosjektet publiseres. Styret ønsker derfor i dialog med HF å få faglig leder, Christian-Emil Ore, frikjøpt fra sine forpliktelser i EDD inntil et halvt årsverk i 2007 slik at han kan få publisert resultater fra arbeidet i Museumsprosjektet. Styret vil at et eventuelt overskudd fra Museumsprosjektet skal gå til å finansiere dette i tillegg til at de stiller noe reisemidler til disposisjon. Styret gir styreleder fullmakt til å gå i dialog med HF, UiO for å få alle formaliteter på plass. Endelig frikjøpssum vil fastsettes på årets siste styremøte, når regnskapet for 2006 nærmer seg sluttføring.

     

Sak 13/2006

 

Økonomi: januar - juni 2006

Kort orientering om Museumsprosjektets regnskap for årets fem første måneder ved administrativ leder.

Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.

     

Sak 14/2006

 

Orientering om etableringen av MUSIT v/Bjørnar Sarnes

Kort orientering om forhandlinger med USIT og resultater i forbindelse med etableringen av MUSIT.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

     

Sak 15/2006

 

Avvikling Museumsprosjektet

- Oppsigelsene av de ansatte

Kort orientering fra administrativ leder om saksgangen så langt.

- Justert arbeidsplan siste halvår

Kort orientering fra faglig leder om hvilke oppgaver som bør prioriteres siste halvår nå som driftsorganisasjonen blir lagt til USIT.

- Sluttrapport

Diskusjon om innhold og struktur.

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning og ber prosjektledelsen om å endre arbeidsplanen for 2006 etter de retningslinjer det ble enighet om på møtet. Sluttrapporten skal prioriteres og utkast til disposisjon skal gjøres klar til neste styremøte.

     

Sak 16/2006

 

Eventuelt

Neste styremøte ble forslått flyttet til 3. oktober.

     
     
     
Kopi til:   Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Universitetets kulturhistoriske museer,UiO
 
 
   

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no