Museumsprosjektets hovedside

[an error occurred while processing this directive]

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
   

Møtereferat

     
Møtetid:      Fredag 19. Mars 1999, kl. 11.00 - 14.30
Møtested:   NTNU
Til stede:   Bjarne Hodne (UiO), Bjarne Meidell (UiB), Geir Mathiassen (UiTø), Thor Bjørn Arlov (NTNU), Hans-Arne Nakrem (UiO), Christian-Emil Ore (UiO, prosjektleiinga), Oddrun Rangsæter (UiO, prosjektleiinga)
     
Referent:   Oddrun Rangsæter
     

Sak 10/99

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og endeleg referat frå møte 9.2.99

Innkalling, saksliste og referat frå siste møte vart godkjend, men det vart kommentert at under sak 3/99 bør fakultet endrast til einingar.

     

Sak 11/99

 

Museumsprosjektets budsjett for 1999.

Sakspapir: Budsjett med kommentarar.
Budsjettet vart vedteke slik det vart framlagt.
Kopi av det godkjende budsjettet er lagt ved.

     

Sak 12/99

 

Søknad om delprosjekt frå dei naturhistoriske musea på Tøyen

Sakspapir: Søknad frå dei naturhistoriske musea, Tøyen frå 5. februar 1999.
Søknad frå Botanisk hage og museum frå 12. mars 1999.
Styret vedtok å sjå bort frå søknaden av 12. mars, då dette er ein søknad om å få opprette ei type stilling det ikkje er rammer for i Museumsprosjektet. I staden vedtok ein å flytte Delprosjekt botanikk opp frå fjerde til andre plass på prioriteringslista i søknaden av 5. februar.
Ut frå søknaden og rammene Dei naturhistoriske musea på Tøyen vart tildelt under sak 11/99, tyder dette at to nye delprosjekt kan starte opp: Delprosjekt paleontologi, Oslofeltets fossilar og Delprosjekt botanikk, nordiske og arktiske karplanter.
Dei nye delprosjekta får tildelt ei fagkonsulentstilling kvar i 1999.

     

Sak 13/99

 

Eventuelt

To hovudsaker vart diskutert under eventuelt: Vidare finansiering og avtale med Statens kartverk
Avtale Statens kartverk: Museumsprosjektet bør få oversikt over dei musea som allereie har avtale med kartverket og arbeide for å få til eit samarbeid mellom dei ulike musea slik at ein kan få til ein felles avtale. Målet er å skaffe felles tilgang til grunnlagskarta til en rimeleg pris.
Museumsprosjektet skal også utarbeide ei felles løysing på UTM-koordinatar raskt slik at ikkje fagmiljøa lagar seg ulike rutiner på dette.

Vidare finansiering: Mogelege finansieringskjelder for vidare arbeid, vil i første omgang vere Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet. Prosjektleiinga vil lage ei orientering om prosjektet som synleggjer at vi har ein modell for dataføring av samlingane som lar seg realisere. Behovet for digitalisering bør synleggjerast i musea samstundes som ein skal synleggjere nytten av digitaliseringa utanfor musea.
Musea bør arbeide for å få "sine" universitet og fakultet til å prioritere prosjektarbeidet ved musea. Musea bør også kunne nytte det digitaliserte materialet til å lage lærepakkar for skulen, slik at ein kan få kommunane og skuleverket til å vere med på finansieringa.

Under finansieringsdiskusjonen diskuterte ein også vanskane med å få Universitetet i Tromsø til å betale sin del av budsjettet, men ein trur at desse pengane vil kome i løpet av året.

     
Neste møte:  

Neste styremøte er planlagt til 4. juni ved Universitetet i Bergen. Hovedtema for møtet vil vere vidare finansiering av prosjektet.
Bjarne Meidell vil ta seg av alt det praktiske i høve møtet.

     
Kopi til:  

Medlemmer og varamedlemmer i Nasjonal styringsgruppe
Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø
Vitenskapsmuseet, naturhistorie
Vitenskapsmuseet, arkeologi
Bergen museum
Oldsaksamlingen, Oslo
Etnografisk museum, Oslo
Botanisk Hage og museum, Tøyen

     
Vedlegg:  

Budsjett med kommentarar
papir som vart utdelt på møtet (for varamedlemmene i NS)


Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no